Parní stroje, parní turbíny, parní kotle

Pro strojníky, montéry a majitele parních strojů sestavil

Julius Janovský

V Praze nakladatel I. L. Kober, knihkupectví

1904


Předmluva

Tísnivá potřeba, aby dostalo se našim strojníkům a každému, kdo s parními stroji zachází, spolehlivé pomůcky, byla příčinou vzniku této moderní knihy. Odborník najde v ní vše, čeho se mu při případné opravě, postavení, přemístění nebo modernisování parního stroje nebo soukotlí jest třeba opatřiti, aniž by byl nucen věnovati mnoho času složitým počtářským formulím a výpočtům. Veškerý obsáhlý obor strojnický nachází se v neustálém pohybu ku lepším a výkonnějším typům a starší modely propadají osudu nezvratné zásady, že "lepší jest nepřítelem dobrého". Zákonu tomu nevymykají se ani parní stroje a s nimi organicky sdružené parní kotle, ve kteréž příčině snažil se spisovatel, aby v této knize podal nejnovější typy s přiměřeným popisem. Věren výše uvedené zásadě, zařadil také v text této knihy nejnovější druh strojů, jichž hybnou silou je též pára, parní turbíny, které v nejnovější době v některém směru způsobily úplný převrat všude tam, kde parní turbíny lze s výhodou užíti. Psáti knihu o strojnictví v našich stísněných poměrech není úkolem snadným, hlavně pokud se týče naprosto nezbytných četných ilustrací, které podávají vždy něco, čeho ani nejlépe voleným popisem nikdy nahraditi nelze. V této příčině sluší se vzdáti upřímný dík nakladatelství, které podniklo vše, aby výprava knihy byla v každém ohledu vzorná, bez ohledu na námahu a finanční oběti. Rovněž třeba vzdáti dík všem příznivcům a přátelům našeho pokročilého strojnictví a jeho všude osvědčeným silám výkonným, kteří radou i skutkem přispěli k vydání tohoto nákladného díla.

V Praze v září 1904 Julius Janovský


Kapitola Název Kapitola Název
2 Parní stroj vůbec 50 Vytápění parních kotlů
3 Základy a rám parního stroje 51 Topení na roštu rovinném
4 Ložisko klikové 52 Topení na roštu šikmém
5 Křížová hlava, příčná hlava 53 Tebrinkovo topení
6 Čep křížové hlavy 54 Topení Cariovo
7 Ojnice, ojniční hlavy 55 Topení patrové
8 Čep klikový 56 Topení uhelným prachem či mourem
9 Klika 57 Kotle válcové
10 Kotouče klikové 58 Kotle plamencové
11 Hřídel 59 Kotle trubkové ležaté
12 Parní válec 60 Kotle trubkové stojaté
13 Poruchy parního válce 61 Kombinace kotlů
14 Parní píst 62 Kotle lokomobil
15 Poruchy na pístu 63 Lokomobily
16 Pístnice 64 Lokomobily s přehřátou párou
17 Poruchy u pístnice 65 Kompoundní lokomobila
18 Setrvačník 66 Lokomotivy
19 Poruchy setrvačníku 67 Kotle s vodními trubicemi
20 Parní rozvod 68 Trubnatý kotel Steinmüllerův
21 Výstředník 69 Trubnaté kotle de Lavalovy
22 Regulátor 70 Trubnaté kotle Babcockovy a Vilcoxovy
23 Rozvod ventilový 71 Montování kotlů
24 Rozvody vratné 72 Ohřívání napájecí vody
25 Mazání parního válce 73 Ekonomiser Schmidtův
26 Předběžné sestavení parního stroje 74 Přehřívače na páru
27 Parní stroje ležaté 75 Čištění vody napájecí
28 Parní stroje dvojválcové 76 Vyvozování umělého tahu v topeništi
29 Parní stroje sloučené 77 Armatura parních kotlů
30 Parní stroje stojaté 78 Přístroje k napájení kotle
31 Parní stroj na přehřátou páru 79 Přístroje ku poznání stavu vody v kotli
32 Parní turbína de Lavalova 80 Plujec
33 Turbinové lopatkové kolo a hřídel 81 Poplašné signály pro napájení
34 Zařízení ku zmírnění rychlosti 82 Pojišťovací ventil
35 Regulace parní turbiny 83 Manometr
36 Turbiny Lavalovy na přehřátou páru 84 Průlez či odkalnice
37 Parní turbina Parsonova 85 Parní potrubí
38 Regulátor turbiny Parsonovy 86 Parní ventily
39 Kondensace 87 Parní šoupátko
40 Kondensace vstřiková 88 Redukční ventil
41 Vstřikové kondensatory a parním pohonem 89 Montování parního potrubí pro ostrou páru
42 Kondensace povrchová 90 Odvodňovací nádoby
43 Vývěva 91 Vyrovnávací trubice u parovodů
44 Umělé chlazení vody chladící 92 Isolace parovodu
45 Otevřený chladič 93 Potrubí pro páru výfukovou
46 Chladič komínový 94 Odvodňování parních válců
47 Podzemní chladič komínový 95 Indikátor
48 Chladič s ventilátorem 96 Hotovení parního diagramu
49 Parní kotel 97 Spojení indikátoru s parním strojem