Dolní oblast Ostrava - Vítkovice

Tato oblast, která tvoří typické jižní panorama Ostravy, je tvořena třemi na sebe navazujícími celky - dolem Hlubina, koksovnou a vysokopecním provozem Vítkovických železáren.

neodmyslitelné panorama Ostravy - vysoké pece, komíny, těžní věže ...

Podnět k založení železáren ve Vítkovicích dal 9. 12. 1828 olomoucký arcibiskup Rudolf. Důvodem k tomuto rozhodnutí byla blízkost všech potřebných surovin a plánovaná výstavba železnice z Vídně do oblasti solných dolů v Polsku, na kterou měla huť dodávat kolejnice. Provoz Rudolfovy huti byl zahájen po vysvěcení zapálením první pudlovací peci v polovině září roku 1830. Zkvalitnění výroby železa bylo dosaženo používáním koksu - první koksovna byla vybudována v roce 1831, první vysoká pec na koks byla zapálena v roce 1836, druhá v roce 1838. V té době patřila huť Vítkovickému těžířstvu, jehož rozhodující podíl vlastnil vídeňský bankéř S. M. Rotschild.

Pro získávání vápence jako struskotvorné přísady byly založeny v roce 1850 lomy ve Štramberku a v roce 1852 byl v blízkosti huti založen důl Hlubina.

Pro zvýšení výroby surového železa byla v roce 1856 zapálena třetí vysoká pec belgického typu. Měla užitečný objem 107 m3. V roce 1871 byla zahájena výstavba nové vysoké pece skotského typu - toho času největší v Rakousku - Uhersku - která byla zapálena o rok později. Zároveň byla zahájena výstavba Žofinské huti Rakousko - Uherskou vysokopecní společností.

Pro další provoz huti byla vytvořena v roce 1873 nová společnost - Vítkovické horní a hutní těžířstvo s 51 % podílem Rotschildů a 49 % podílem Gutmannů. Tato společnost převzala do vlastnictví v roce 1886 konkurenční Žofinskou huť se dvěma vysokými pecemi. Později zde byla vybudována třetí vysoká pec.

Pro pokrytí poptávky po železe byly vystavěny další dvě vysoké pece ve Vítkovicích - pec číslo 4 byla zapálena v roce 1902, pec číslo 5 v roce 1907. Pro plynulou dodávku koksu byla v roce 1930 uvedena do provozu nová baterie koksovacích pecí se 70 sdruženými pecemi typu Koppers.

Poslední vysoká pec v oblasti byla zapálena v roce 1962, měla užitečný objem 1085 m3 a pracovala s vysokým tlakem plynu v sazebně. Dále byla v roce 1964 uvedena do provozu po generální opravě koksová baterie číslo 4 a 5, celkem 100 pecí.

V roce 1966 byla zastavena vysoká pec č. 5 a byla určena k likvidaci. V roce 1969 byla zastavena vysoká pec č. 4 byla zahájena rekonstrukce - opět byla zapálena v roce 1971. Postupně byl omezován provoz Žofinské huti - pec č. 3 odstavena roku 1971, pec č. 2 odstavena roku 1972. Po likvidaci Žofinské huti byla postupně provedena rekonstrukce pecí č. 4, 6 a 1.

Po snížení odbytu železa byla do studené rezervy na čtyři roky odstavena roku 1991 pec č. 4. V roce 1995 byla definitivně zastavena vysoká pec č. 6 a 4. koksárenská baterie - 36 pecí.

Poslední odpich ve Vítkovických železárnách byl proveden na peci č. 1 dne 27. 9. 1998.

Celý areál dolu Hlubina, koksovny a vysokých pecí byl prohlášen za technickou památku a byly zahájeny práce na zpřístupnění provozů pro veřejnost formou industriálního skanzenu.


Historie železáren a fotogalerie do roku 2008
Fotogalerie z roku 2009
Fotogalerie z roku 2010
Fotogalerie z roku 2011
Fotogalerie z roku 2012

Celkový pohled na Dolní oblast

celkový pohled na Dolní oblast celkový pohled na Dolní oblast od Frýdlantských mostů pohled na vysokopecní provoz

Důl Hlubina

  důl Hlubina na konci 19. století  
důl Hlubina a koksovna důl Hlubina důl Hlubina
strojovna dolu Hlubina důl Hlubina stará kotelna dolu Hlubina

Koksovna

koksovna v roce 1910 baterie koksovacích pecí práce u koksovacích pecí

Vysokopecní provoz

provoz vysoké pece č. 1 roku 1836 vysoká pec belgického typu provoz vysoké pece č. 3 Vítkovické železárny na pohlednici z přelomu století
provoz vysokých pecí č. 1, 4 a 5 ve 30. letech 20. století vysoká pec č. 1 vysoká pec č. 4 Žofinská huť
vysoké pece č. 4 a 5 v 50. letech 20. století vysoká pec č. 4 v 60. letech 20. století vysoké pece č. 1, 4 a 6 v 80. letech 20. století

Technika a práce v huti

vodojem pro chlazení vysokých pecí energomost prašník vysoké pece č. 1 zavážka vysoké pece č. 4
provoz aglomerace úpravna rud zavážka vysokých pecí
vůz pro přepravu surového železa "Veronika" vysokopecní dmychadlo setrvačník plynového pístového dmychadla
příprava na odpich vysoké pece č. 4 odpich na vysoké peci č. 6 odpich na vysoké peci č. 6 odlévárna vysoké pece
lití železa do pánve lití železa do pánví vyvážení strusky vylévání strusky

Fotogalerie z jara 2006

Vysokopecní provoz
Vítkovice energetika
Plynojemy
Výrobní provozy
Kolejová doprava

Fotogalerie z léta 2006

Kolejová doprava
Vítkovice energetika
Aglomerace rudy a příprava vysokopecní vsázky
Vysokopecní provoz
Kilometry potrubí
Na hlavní ulici
Výrobní haly
Stará ocelárna a vodojemem
Plynojem u nové ocelárny
Nová ocelárna

Fotogalerie z podzimu 2007

ocelové srdce Vítkovice
pec č. 1 pec č. 4 pec č. 6
provoz vysoké pece č. 1
na licí plošině vysoké pece
vrtná souprava pro odpich a odpichový otvor
vůz na surové železo (Veronika) vůz na strusku
Cowperrovy předehřívače vzduchu dmýchaného do pece
prašník - k čištění kychtového plynu hořáky vodojem
vysokopecní dmychadlo s motorem na kychtový plyn
příslušenství dmychadla a motoru
v hale dmychadla
ve vysokopecním provozu
v ulicích města
válcovna trub
industriální krajina
železnice v plném provozu
nebo už opuštěná
setkání velkého a malého rozchodu
potrubní a pásové mosty přes Ostravici
opuštěné provozy a objekty

Fotogalerie z léta 2008

Vítkovice a.s.
vysokopecní provoz
Energetika Vítkovice
vodní hospodářství
nová ocelárna
železniční doprava
komín aglomeračního závodu ještě stojí
provoz staré ocelárny
roury, trubky, potrubí
v ulicích industriálního města

Historie železáren a fotogalerie do roku 2008
Fotogalerie z roku 2009
Fotogalerie z roku 2010
Fotogalerie z roku 2011
Fotogalerie z roku 2012
Fotogalerie z roku 2014