Štolový vodovodní přivaděč z vodní nádrže Želivka do Prahy

Potrubní úseky

Úsek Štěpánovského potoka

Do úseku Štěpánovský potok byla zahrnuta i část horizontálního potrubí montovaného na přechodu Kalné. Vlastní montážní práce se prováděly jako jedna z posledních technologických operací. Před zahájením těchto prací byla vybetonována počva štolového přivaděče a zamaltovány úseky s TH výztuží. Pro dopravu potrubí byly uloženy prefabrikované pražcě o roztečí 1000 mm a na ně přivařeny k armatuře pražců kolejnice. Jednotlivé díly ocelového potrubí Js 2600 byly uloženy na kolejnice, po kterých se posunovaly pomocí vrátku do štoly. Po kompletním usazení jednotlivých montážních dílů bylo potrubí zakotveno proti vyplavání při betonáži.

V délce cca 85 bm je potrubí uloženo na povrchu na betonovém koberci a po celé této délce je zakryto železobetonovým pláštěm o síle 20 cm, který chrání potrubí před přímým stykem s okolím a slouží jako vyztužující skořepina.

Schéma usazení potrubí

Přechod přes Blanici a Sázavu

Po technické stránce jsou přechody přes Blanici a Sázavu stejné v technologii montážních prací, které byly velmi náročné jak z hlediska montáže, tak i po stránce bezpečnosti práce. Montážní práce na obou úsecích byly rozděleny na montáž potrubí ve vlastní štole (horizontální úsek), spodních a horních kolen, vertikálního potrubí na obou březích a montáž potrubí ve štole s návazností na uzávěrové komory.

Nejdříve se pomocí vrátku spouštělo ocelové potrubí Js 2600 mm pro horizontální úsek. Jednotlivé kusy se dopravovaly z obou stran ke střední jámě, pak se prováděla pomocná betonáž základů pro uchycení oblouků. Oblouky byly usazeny na ocelové kozlíky upravované přímo na místě montáže. Po zavadnutí betonu se prováděla montáž horizontálního potrubí od usazených kolen směrem ke střední jámě. Pro přesné uložení potrubí byla ponechána vůle 20 mm mezi podkladovým betonem a pražcem. po přesném směrovém a výškovém usazení pražců a kolejnic se pražce zabetonovaly. Rozchod kolejnic, které sloužily k dopravě ocelového potrubí, byl 1000 mm.

Po usazení bylo ocelové potrubí zajištěno proti vyplavání při betonáži svorníky, zašroubovanými do injektážních zátek. Potrubí se zabetonovávalo cyklicky v závislosti na postupu montážních prací. Úseky, kde se nacházela TH výztuž s pažnicemi, bylo nutno zamaltovat. Montážní svary potrubí byly vypracovány na podložku z vnitřní strany.

Pancéřování svislých šachet

Svislé šachty Js 2600 mm byly montovány a betonovány po úsecích o výšce 2,8 m. Montážní roury jsou obdobného tvaru jako ve vodorvných úsecích, na vnější straně opařeny výztuhou z ploché oceli. Po obvodě jsou roury opatřeny otvory pro injektáž. Montážní sváry byly vypracovány na vnitřní straně na podložku. Potrubí ze šachty je ukončeno kolenem, které navazuje u obou shybek na uzavírací komoru a dále na štolu. V obou částech kolen je navařeno potrubí Js 1200 mm sloužící pro revizi vertikální části přivaděče.

Schéma kolena shybky

Pancéřování čerpací stanice

Uprostřed přechodů je vybudována šachtice opancéřovaná ocelovým potrubím Js 1000 mm. tato šachtice slouží jako vyrovnávací komora, v době revize pak pro odčerpávání vody ze shybky, při napouštění zase jako odvzdušňovací zařízení. Potrubí je ze stejného materiálu jako u hlavního přivaděče, po obvodě vyztuženo žebry z ploché oceli. Montáž a betonáž postupovala v úsecích 5 m. V horní části je ocelové potrubí šachtice zakončeno přírubou pro víko, pro čerpání je upraveno pro zasunutí dvou ponorných čerpadel Nautila. Kolmo na potrubí Js 1000 mm je přivařeno potrubí Js 600 mm s dvěma uzavíracími ventily, napojenými na odkalovací potrubí.

Odkalovací potrubí

Potrubí Js 600 mm je v montážních délkách 6 m položeno na pískovém loži a v místě lomů je kotveno do boků. Odkalovací potrubí je ukončeno v rozstřikovači a má za úkol snížit energii vody při výtoku do Sázavy či Blanice.

Uzávěrové komory

Pro napojení štolového přivaděče na shybky je na vstupní straně vybudována uzávěrová komora. Jejím úkolem je v případě revize nebo havárie uzavřít průtok vody do další části přivaděče. Uzávěrová komora je umístěna v ose přivaděče a je vybavena ručním jeřábem o nosnosti 10 t.

Profil štoly přechází před objektem komory z potrubí Js 2600 mm přechodovým kusem na potrubí Js 1600 mm. Potrubí je uzavíratelné dvěma klapkovými uzávěry s mechanickým a elektrickým pohonem. Uzavírací doba klapkového uzávěru je 15 minut. Mezi oběma klapkami je montážní vložka Js 1600 mm umožňující snadnou montáž a demontáž uzávěrů. Mezikus mezi oběma klapkami je opatřen odbočkou Js 150 mm s ručním uzávěrem. Potrubí je zaústěno do odkalovacího potrubí Js 400 mm, které je dále napojeno na odkalovací potrubí Js 1000 mm. Klapkový uzávěr se otevírá do vyrovnaných tlaků, což je umožněno obtokem Js 600 mm. Do mezikusu obtokového potrubí je umístěna zaslepená odbočka Js 400 mm pro možnost pozdějšího odběru pitné vody. Přívodní štola je na vstupech do potrubí Js 2600 mm opatřena zavzdušňovacími a odvzdušňovacími ventily.

Schéma uzávěrové komory

Čerpací stanice

Vyprazdňování štoly při revizích a jiných prohlídkách je umožněno čerpací šachtou Js 1000 mm přes potrubí Js 600 mm napojené na odkalovací potrubí. Čerpání vody je navrženo pomocí dvou čerpadel Nautila 150-G s maximálním průtokem 3000 l/min., výtlaková výška 75 m. Vyčerpání se provádí tím způsobem, že po odmontování víka Js 1000 mm se spustí čerpadla na vlastním výtlačném potrubí Js 150 mm do šachtice. Čerpadla se spouštějí pomocí ručního kladkostroje, umístěného na kozovém jeřábu.

Schéma čerpací stanice shybky

Napojení štolového přivaděče na vodojem Jesenice

Štolový přivaděč je zakončen uzávěrovou komorou, která je opatřena ručním jeřábem o nosnosti 10 t. profil štoly přechází před vlastním objektem komory z Js 2600 mm zasunutého do štoly na Js 1600 mm. Před uzávěrovou komorou je potrubí rozděleno na dvě větve, které jsou uzavíratelné dvěma klapkovými uzávěry s ručním a elektrickým pohonem. Mezi klapkami je namontován přechodový kus Js 1600 mm pro usnadnění montáže a demontáže klapek. V první etapě výstavby byla do vodojemu Jesenice zapojena jen jedna větev potrubí, později, po dobudování druhého vodojemu 100 000 m3 byla připojena i druhá větev.

Schéma uzávěrové komory Vestec v I. etapě