Praha 7


Továrna na vodoměry Adolf R.Pleskot

Komunardů 3, 5

Původní továrnu založil Adolf R. Pleskot roku 1884 pro výrobu armatur a roku 1910 ji přebudoval na První českou továrnu na vodoměry. Roku 1912 byl celý prostor rozšířen přístavbou další dílny. Po roce 1989 byl celý objekt navrácen původním majitelům. V současné době je celá továrna citlivě upravena a přebudována na kanceláře.

foto léto 2005

Akciový parní mlýn

U Uranie 14

Stavbu mlýna provedla v letech 1909 - 1911 firma Amme, Giesche and Koenegen se sídlem v Braunschweigu. Současně bylo vybudováno obilní silo (dnes už zbourané). Ve věžové nástavbě byl umístěn požární vodojem. Roku 1911 byl vedle mlýna postaven firmou Eduarda Asta osmipodlažní sklad mouky. Roku 1960 proběhla rekonstrukce strojního zařízení a parní pohon byl nahrazen elektrickým. Mlýn byl v provozu do 90. let 20. století, nyní je část opuštěna a část přestavěna pro komerční účely.

stav v roce 2006
stav v létě 2008
stav na jaře 2010
zde bylo napojení na holešovickou vlečku

Dr. F. Zátka, Pražské pekárny a sodovkárny

Jankovcova 2

Potravinářský provoz nechal v letech 1910 - 1911 vystavět JUDr. Ferdinand Zátka podle projektu B. Štěrby. Další rozšíření provozu proběhlo roku 1928, kdy byla postavena hala sodovkárny podle projektu O. Brabce. V nobější době se zde vyráběly limonády Citro coly a Aro coly. Dnes je objekt šetrně zekonstruován pro administrativní účely.

foto léto 2005

-------------------------

ulice Přívozní

foto léto 2005
foto jaro 2010

Přádelna bavlny Leopolda Mahlera

Ortenovo náměstí

Původní přádelnu nechali vystavět Leopold Mahler a Adolf Leiner v letech 1889 - 1890 odle projektu Johanna Kindla. Současný vzhled přídelny pochází z let 1902 - 1903, kdy ji nechala zrekonstruovat švýcarská firma Séguin and Knobel. Z důvodu vysokého nebezpečí požáru byl vybudován nárožní věžový vodojem. Dnes je objekt využíván Českou poštou.

foto léto 2005

Skladiště Jednoty hospodářských družstev

Jankovcova 18

Skladový areál se sýpkou vystavěla v letech 1920 - 1922 pro Jednotu hospodářských družstev firma Nejedlý a Řehák podle projektu Emila Králíčka. Dnes haly slouží jako skladiště.

foto léto 2005

Rössler a Fischer, továrna na zpracování koření

Osadní 28

Původně se jednalo o strojírenskou továrnu, vybudovanou podle projektu Antonína Žižky. Ta byla roku 1934 přestavěna firmou bratří Kalichů pro firmu Rössler a Fischer, která se zabývala zpracováním koření. Roku 1972 byla továrna upravena pro administrativní účely. Dnes jsou zde kanceláře a prodejny.

foto léto 2005

První pražský měšťanský pivovar

U průhonu 13

Pivovar byl vybudován v letech 1895 - 1897 stavební firmou V. Nekvasila, strojní zařízení dodaly strojírny Ringhoffer, elektrozařízení Křižík a pivovarskou technologii dodala firma Novák a Jahn. Ihned po zprovoznění první varny byla zahájena výstavba druhé varny a dalších sklepů. Další rekonstrukce proběhla ve 20. letech 20. století, kdy část strojního zařízení dodaly Škodovy závody. Pivovar byl v provozu do roku 1997. v současné době zde probíhá přestavba na komerční a obytnou zónu.

za dávných časů
stav v roce 2006
stav v létě 2008

Ochranný a obchodní přístav a seřaďovací nádraží

Praha 7, Jankovcova ulice

Přístav byl vybudován v letech 1892 - 1894 firmou Vojtěcha Lanny. Roku 1905 bylo k přístavu připojeno seřaďovací nádraží s budovami podle projektu Františka Sandera. Součástí přístavu je i areál Veřejných skladišť, které v letech 1926 - 1928 postavila Českomoravská stavební společnost společně s firmou K. Skorkovského podle projektu Františka Bartoše.

V 90.letech 20. století přístav přestal sloužit lodní dopravě a roku 2005 byly vytrhány i koleje seřaďovacího a nákladového nádraží. V současné době začíná konverze pro obytné a administrativní využití.

fotogalerie z léta 2006
strana k Holešovicím
strana k Libni
fotogalerie z léta 2008
pozůstatky vleček v areálu
sklady na libeňské straně
přístavní jeřáb využívaný pro vykládku písku na betonárně
lodní zdviž
nová výstavba pohltila původní objekty přístavu na holešovické straně
lodě tu kotví stále
fotogalerie z jara 2010
fotogalerie z jara 2011, prostě nekonečná inspirace, foceno na libeňské straně
rozvaděč
zbytek přístavního jeřábu
na holešovickém břehu

Nádraží a depo Praha Bubny

areál mezi ulicemi Argentinská a Bubenská

Železniční provoz z Prahy do lovosic po Státní dráze zde započal roku 1850. Nádraží zde bylo vybudováno až po roce 1866. V roce 1868 byla v Bubnech připojena trať Buštěhradské dráhy od Kladna. V té době byly také vystavěny dílny a další zázemí provozu. Největší hala oprav zabírala plochu 160 x 65 m, jejíž krovy neslo 136 litinových sloupů.

Na nákladní část nádraží bylo dříve napojeno větší množství vleček - do elektrárny, městských jatek, plynárny a hlavně do holešovického přístavu. V současné době vlečky zanikly, jen do elektrárny je ještě zachované kolejové napojení.

Část dílenských prostor v současné době zabírá firma Ateco ŽOS, které zde provádí opravy osobních a poštovních vozů. Zbylé haly slouží jako sklady nebo jsou opuštěné. Skladové prostory jsou rozpronajímané a většina kolejiště je nepoužívaná. Do budoucna zde má vyrůst nová obytná a komerční zástavba.

fotogalerie z průběhu roku 2007
železnice - volání dálek a romantiky
Praha - Bubny
bývalá celnice a zbytek nákladní rampy
provozní objekty na dejvickém shlaví
sklady
plastika v čele nákladní rampy
Ateco ŽOS
stavědlo 1
stavědlo V
stavědlo "do pekel"
opuštěná hala
komerčně využité prostory
další opuštěné objekty
tudy už žádný vlak nepojede, brzy tu vyroste nová městská čtvrť
fotogalerie z léta 2008
začala likvidace železničního areálu
dílny Ateco ŽOS jsou ještě v provozu
pozůstatky vlečky do holešovického přístavu
stavědlo St. 4 na holešovickém shlaví
noční šichta - petrolejka, silné kafe a cigarety

Továrna na rukavice bratři Fischerové

křižovatka Tusarova, Na Maninách

Stavbu podle projektu P. A. Kopetzkého provedla roku 1922 firma R. Ehrmanna.

foto léto 2007

Továrna K. Morstadt

Dělnická 43

Nová továrna byla postavena roku 1912 na místě bývalé Perutzovy přádelny bavlny podle projektu architekta Pollerta. V současné době je objekt upraven pro komerční účely.

foto jaro 2010

Václav Kutina, závod k nakládání a uzení ryb

křižovatka Jankovcova, Tusarova

Objekt z roku 1915 byl po roce 2000 upraven pro sportovní a kulturní účely.

foto léto 2007

--------------------

Jateční 47

foto léto 2007

--------------------

Tusarova ulice

foto léto 2007

--------------------

Dělnická 32

stav na jaře 2010

--------------------

Dělnická 27

foto léto 2007

Betonárna Holešovice a vlečka

Jankovcova ulice

foto jaro 2008
betonárna
železniční vlečka

--------------------

Bubenská 18

foto jaro 2008

Císařský mlýn, papírna

Za Císařským mlýnem

fotogalerie z podzimu 2008
fotogalerie ze zimy 2009
pozůstatek vlečky

--------------------

Dělnická 63, V Háji 26

foto léto 2008

--------------------

křižovatka Dělnické a Osadní ulice

foto léto 2008foto léto 2008

Sklady Ferra a.s.

U Pergamenky 1455

Sklady byly postaveny v letech 1928 - 1929 podle projektu Josefa Kříže, Sklady byly napojeny na vlečku, která vedla od nádraží Praha Bubny k holešovickému přístavu. Dodnes sklady slouží původnímu účelu (Ferona).

foto léto 2008
stav v létě 2010

Pergament - Papier Fabrik, Pergamenka

Argentinská 40

Původní továrnu založil roku 1887 Hermann Schlüter. Největší modernizace proběhla ve 30.letech 20. století firmou Pohl a Kutsche, kdy byla továrna napojena na železniční vlečku jsoucí z bubenského nádraží do holešovického přístavu. Od poloviny 40. let 20. století slouží objekty pouze jako sklady.

foto jaro 2010

--------------------

Komunardů 39

foto léto 2008

Freidrich a Haaga, továrna na stroje

křižovatka Dělnická, Na Maninách

Továrna byla postavena podle projektu J. Pollerta roku 1921, později byla přestavěna.

foto léto 2008

Zámečnická dílna a slévárna Františka Richtera

Přístavní ulice

foto léto 2008

Franta Anýž, závody pro uměleckoprůmyslové práce kovové

U Průhonu 40

Továrnu založil šperkař, slévač a kovolitec Franta Anýž roku 1912. Roku 1922 byla k objektům přistavěna slévárna s kelímkovými pecemi. Hlavní výrobní program tvořily litinové lampy pro veřejné osvětlení. Slévárna byla zrušena roku 1988.

foto léto 2008

Osvobozená domácnost

Plynární ulice

stav v létě 2008
stav na podzim 2009

Prefa

ulice Pod dráhou

foto jaro 2008

Sklad

Jankovcova ulice

foto léto 2008

Čistírna odpadních vod Bubeneč

Papírenská 6

Budova čistírny byla postavena v letech 1901 - 1906 firmou stavitele Bělského podle projektu W. H. Lidneye. V provozu byla do roku 1962. Dnes je zde Ekotechnické muzeum.

Více též v rubrice Insdustriální památky - Kanalisační čistírna v Bubenči

foto podzim 2008
foto jaro 2011

--------------------

Strojnická ulice

foto léto 2008
foto léto 2010

Ústřední jatky a dobytčí trh

Bubenské nábřeží 13

Jatka byla dána do provozu roku 1895. Vlečkou byla napojena na nádraží Praha Bubny. Postupně bylo provedeno několik rekonstrukcí a doplnění strojního zařízení. Provoz byl ukončen roku 1983, kdy byly uvedeny do provozu nové závody v Čakovicích a Písnici. Dnes areál slouží jako tržnice a sklady.

foto léto 2008

R. Englert a Dr. F. Becker, továrna lučebních výrobků a barev

Komunardů 6

Továrna na tiskové barvy, maziva a chemikálie byla zakožena roku 1882 chemikem F. Beckerem a společníkemR. Englertem. Po roce 1945 zde sídlilo několik firem, mimo jiné i Geologický průzkum. Z té doby je na nároží ulic Komunardů a Tusarovy socha horníka.

foto léto 2008

Továrna na barevný papír Alberta Emmricha

ulice U papírny 2

foto léto 2008

--------------------

U Průhonu

foto léto 2008

Nádraží Bubeneč

Goetheho ulice

Stanice v Bubenči byla uvedena do provozu společně s tratí Severní státní dráhy z Prahy do Lovosic v roce 1850. Město Bubeneč bylo v roce 1922 připojeno ku Praze a původní název stanice Bubeneč byl změněn na současný Praha - Bubeneč v roce 1942.

foto zima 2009

Holešovické industriální drobnosti

sklady v ulici Jankovcova
staré lampy
řopík - vojenská pozorovatelna z roku 1938 v přístavu

bývalé kanceláře a ubytovna

Bubenská ulice, u nádraží Bubny

foto podzim 2009

Tesla Holešovice

ulice Jankovcova, Dělnická

Objekty byly zbourány.

v 90. letech 20. století na podzim 2009 - nic nezbylo

Libeňský most

Most je postaven podle projektu Pavla Janáka a ing. Františka Mencla v letech 1924 - 1928, Stavbu provedly firmy B. Hlavy a K. Skorkovského. V současné době se uvažuje o velké přestavbě mostu.

foto jaro 2010

Ottova tiskárna

Přívozní ulice

foto jaro 2010

Továrna na stroje Rossemann a Kühnemann

Poupětova 34

Původní budovu pro sztrojírnu Rosemann a Kühnemann postavil roku 1901 Antonín Žižka. Rekonstrukci pro kovovýrobu firmy Antonín Páv, která objekty odkoupila roku 1928, provedla stavební firma V. Nekvasila.

V současné době byla provedena konverze progalerii moderního umění DOX.

foto jaro 2010

Roubiczek a Fischer, továrna na čištění, barvení a předení žíní

křižovatka Dělnická x Na Maninách

Továrna byla založena roku 1893. Přestavba byla provedena roku 1912 podle Antonáína Žižky. Další přestavby byly provcedeny roku 1936, kdy objekty začala využívat chemicko - farmaceutická firma. Dnes jsou zde dílnya prodejny.

foto 2010

SKF, kuličková ložiska

U Měšťanského pivovaru 7

Budovu obchodního zastoupení Československé továrny na výrobu kuličkových ložisek SKF a.s. postavila roku 1928 firma Josefa Blechy. Objekty slouží svému původnímu účelu dodnes.

foto jaro 2010

----------

U Měšťanského pivovaru 8

foto jaro 2010

----------

Papírenská 12

foto zima 2009

Továrna na barvy F. J. Materna

Dělnická 20

Původní objekty továrny pocházejí z roku 1881, kubistický kancelářský objekt pochází z dostavby roku 1922. Výroba barev zde probíhala do roku 1932, následně byla přenesena do Hostivaře. Dnes je ve zdejším objektu autosalon.

stav na jaře 2011

Tramvajový most Holešovice - Troja "Rámusák"

Most jako provizorní stavba byl dán do provozu roku 1981. V současné době se blíží konec jeho užívání, vedle vzniká zcela nové přemostění v souběhu se stavbou tunelobého systému Blanka.

foto leden 2011
foto červen 2011

staré silo

Jateční ulice, u odbočení ulice V Háji

stav na podzim 2010

Holešovické vlečky

Původní rozsáhlé vlečkové kolejiště bylo napojeno do nádraží Bubny, které zároveň sloužilo jako seřaďovací. Dnes jsou poslední používané vlečky (betonárka a panelárna) připojeny do nádraží Holešovice

 

stav v roce 2005
stav v roce 2011