Rok Událost
1981 byl nasazen první technologický celek TC-2 v Sokolovském revíru
1981 byly v k.p. Ostroj vyrobeny první pásové dopravníky
1981 v Bohousové byl proveden vyhledávací vrtný průzkum na baryt firmou Geoindustria, n.p., Praha
1981 v Jílovém u Děčína byla zahájena těžba fluoritu na žilném uzlu číslo 4 štolami číslo 4 a 6
1981 byla zahájena ražba spojovacího překopu dolů Radětice - Vrančice
1981 byla dokončena výstavba ochranné hráze proti úniku kalů z odkaliště dolu Měděnec do Přísečnické přehrady
1981 byl zřízen koncernový podnik Chemická úpravna Uranového průmyslu ve Stráži pod Ralskem
   
1982 byla uzavřena jáma Vaněk v Žehrovicích na Kladensku
1982 zahájil činnost Hornický ústav ČSAV v Ostravě Porubě
1982 začala v k.p. Ostroj výroba zařízení pro dopravu osob na dopravních pásech DOPD 1 a zahájena výroba dobývacích pluhů PL 81 s pluhovými tělesy vlastní výroby
1982 byla ukončena těžba v lomu Třískolupy na Mostecku
1982 byl zřízen koncernový účelový podnik Banská mechanizacia v Prievidzi
1982 závěrečnou zprávou Geoindustrie Praha byl ukončen povrchový průzkum ložiska barytu Bohousová
1982 byl otevřen lom Vršany na Mostecku
1982 byla vyhloubena Nová jáma Josef v Horním Benešově - nikdy nebyla uvedena to těžebního provozu
1982 byl zahájen báňský průzkum ložiska zlata Čelina - Mokrsko štolou Josef
1982 byla na Měděnci zavedena flotace měděných rud
   
1983 4.1. bylo zahájeno hloubení skipojámy na dole Slaný
1983 byl vyroben v k.p. Ostroj první škrabák USR 4, dobývací kombajn KVS 102, hřeblový dopravník TH 502, modernizovaná mechanizovaná výstuž DVP 10 a zafoukávací stroj ZS 240
1983 byla na ložisku uranu Jasenice zaražena šachta J-13
1983 byla zahájena druhá etapa průzkumu ložiska barytu Bohousová báňskými pracemi RD Příbram, závod Kutná Hora
1983 4.1. ve Slaném bylo zahájeno hloubení nové skipojámy
1983 byl doražen spojovací překop dolů Radětice - Vrančice
1983 byla uvedena do provozu nová úpravna cínowolframových rud na závodě Stannum v Horním Slavkově
   
1984 bylo do k.p. Ostroj převedeno Vývojové středisko ražení, byly vyráběny vrtací vozy HVSR 1H, VVH 1
1984 byl v OKR nasazen plnoprofilový razící stroj DEMAG TVM-55 H pro průřez díla do 28,55 m2
1984 spojovací překop mezi grafitovými doly Český Krumlov a Lazec byl doražen
   
1985 byl uzavřen lom Prunéřov na Sokolovsku
1985 byla v OKR nasazena souprava WIRTH VSB-VI pro celoprofilové vrtání jam a šibíků
1985 byl vyroben první uhelný kombajn KCV 200 v k.p. Ostroj a kombajn KC 101 S s mechanizovanou porubní výstuží PL 82-1
1985 byl ukončen geologický průzkum 24. Patra uranového ložiska Rožná a potvrzena životnost na dalších 15 let
   
1986 byl uzavřen černouhelný lom Jiří v Přívěticích na Plzeňsku
   
1987 byly ukončeny průzkumné práce na baryt na ložisku Bohousová
1987 Geoindustria Jihlava, n.p., zahájila geofyzikální průzkum ložiska Roudný pomocí vrtů
   
1988 v n.p. Ostroj byla zahájena výroba rozpojovacích pluhů PL 82-1
   
1989 1.1. se Ostroj stal samostatným státním podnikem
1989 1.1. bylo uranové ložisko Olší převedeno do likvidace
1989 1.1. došlo k vyčlenění Chemické úpravny DIAMO z koncernového podniku ČSUP Chemická úpravna MAPE Mydlovary a začlenění do koncernového podniku Uranové doly Dolní Rožínka
1989 1.7. ukončena těžba polymetalických rud na ložisku Staré Ransko - Obrázek u Chotěboře
   
1990 byla uzavřena štola Dobré Štěstí v Dobřanech na Plzeňsku
1990 1.8. byl změněn název z ČSUP Uranových dolů Dolní Rožínka, koncernový podnik, na ČSUP UD Dolní Rožínka, odštěpný závod
1990 18.10. v 16:20 nastal výbuch třaskavých plynů na dole Barbora v Karviné, zahynulo 31 havířů
1990 se od s.p. Ostroj odloučil frýdlantský závod, ze kterého se stal s.p. Ferrona
1990 21.11. byla ukončena těžba cínu a wolfrramu na Cínovci
1990 31.12. byl uzavřen důl Odolov v Odolově v Podkrkonoší
1990 byl ukončen provoz šachty R-4 a byla provedena likvidace povrchových objektů a rekultivace
1990 1.7. byla ukončena likvidace Cu-Zn dolu ve Starém Ransku
1990 30.6. byla ukončena těžba monometalických rud na ložiscích Zlaté Hory - jih, Zlaté Hory - Hornické skály a Zlaté Hory - Kozlín
1990 byla ukončena těžba uranu na ložisku Vítkov II
1990 byla ukončena těžba uranu na ložiku Okrouhlá Radouň
1990 byla ukončena těžba uranu v lokalitě Břevniště
1990 ve státním podniku Československý uranový průmysl byly tyto organizace:
 1. Uranový průzkum, k.p., Liberec
 2. Uranové doly Západní Čechy, k.p., Zadní Chodov
 3. Uranové doly, k.p., Příbram
 4. Uranové doly, k.p., Dolní Rožínka
 5. Uranové doly, k.p., Hamr na Jezeře
 6. Chemická úpravna uranového průmyslu, k.p., Mydlovary
 7. kladna rozvoje uranového průmyslu, k.p., Příbram
 8. Výstavba dolů uranového průmyslu, k.p., Praha - Zbraslav
 9. Výrobní základna uranového průmyslu, k.p., Příbram
 10. Chemická úpravna uranového průmyslu, k.p., Stráž pod Ralskem
 11. Projektový ústav uranového průmyslu, k.ú.o., Ostrov nad Ohří
 12. Výzkumný a vývojový ústav, k.ú.o., Stráž pod Ralskem
 13. Střední odborné učiliště, k.ú.o., Příbram
 14. Střední odborné učiliště, k.ú.o., Česká Lípa
1990 Geoindustria Jihlava ukončila průzkum ložiska Roudný
   
1991 1.1. byl změněn název ČSUP Uranových dolů Dolní Rožínka, odštěpný závod, na DIAMO, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka
1991 21. 1. byl ukončen provoz dolu Stannum v Horním Slavkově
1991 30.6. byla ukončena těžba uhlí na dolech Hlubina v Ostravě Vítkovicích, Petr Bezruč a Zárubek ve Slezské Ostravě
1991 12.7. byla ukončena těžba mědi na dole Turkaňk u Kutné Hory
1991 31.7. byla ukončena těžba na dole Eduard Urx v Ostravě Petřkovicích
1991 byla uzavřena jáma Adam, zvaná též Strážkovický komín, v Malých Svatoňovicích
1991 byl uzavřen důl Z. Nejedlý ve Rtyni na Žacléřsku
1991 30.9. byla na Příbramsku ukončena těžba uranových rud vytěžením posledního vozíku rudy na šachtě č.19
1991 31.10. se uskutečnila poslední jízda těžních klecí na dole Odolov ve Východočeském uhelném revíru
1991 byla ukončena těžba uranu na ložisku Jasenice - Pucov
1991 15.7. byla ukončena těžba lupku v dole Hřebeč u Mladějova
1991 13.9. byl z dolu Hřebeč u Mladějova vyvezen poslední vůz s lupkem
1991 byly zastaveny práce na otvírce dolu ve Slaném, klecová jáma a skipojáma byly dány do mokré konzervace
1991 byla ukončena těžba uranu na ložisku Dyleň
   
1992 6.3. byla ukončena těžba polymetalických rud v Horním Benešově
1992 1.4. uranové doly v Krkonoších a Javorníku byly převedeny na Správu uranových ložisek, o.z., Příbram
1992 1.4. od o.z. PEGAS (dřívější Uranový průzkum Nové Město na Moravě) byly o.z. GEAM Dolní Rožínka převedeny lokality Pucov, Licoměřice, Březinka, Brzkov
1992 30.7. byla ukončena těžba železných rud na Měděnci
1992 30.9. byla ukončena těžba fluoritu v Harrachově
1992 31.12. ukončena těžba uhlí na dole Jan Šverma na Žacléřsku
1992 společnost TVX Bohemia důlní převzala štolu Mír v Kašperských Horách a přejmenovala ji na štolu Naděje
1992 byla zahájena likvidace šachty č. 5 Rozsochy o.z. GEAM Dolní Rožínka
1992 závěrečnou zprávou byl ukončen vyhledávací průzkum na uran na úseku Branišov - Křídla s negativním výsledkem
1992 30.6. byla ukončena těžba polymetalických rud ložiska Zlaté Hory - východ
1992 Byla ukončena těžba fluoritu v Křížanech
1992 byla ukončena těžba uranu v Zadním Chodově
1992 1.4. byla zahájena ražba hlubinného zásobníku plynu v Hájích u Příbrami na šachtě číslo 16
1992 o těžbu zlata v oblasti dolu Roudný projevily zájem firmy McHarrison, Fargo Mining a Prisma, povolení k těžbě nebylo vydáno
   
1993 17.12. ve Zlatých Horách byl vytěžen poslední hunt rudy
1993 byla založena Společnost Barbora - společnost pro zachování důlních a průmyslových památek
   
1994 1.4. na Svatoňovicku definitivně ukončena těžba uhlí uzavřením dolu Kateřina
1994 16.6. byla ukončena těžba fluoritu v Běstvině
1994 30.6. byla ukončena těžba fluoritu v Moldavě v Krušných horách
1994 31.12. byla ukončena těžba fluoritu v Jílovém u Děčína
1994 OBÚ Liberec byly zrušeny dobývací prostory uranových dolů Drahonín a Pucov
   
1995 23.6. v Chrustenicích na Dole č. V proběhla slavnost Zatlačení prvního vozu do dolu v rámci výstavby hornického muzea u příležitosti 30 let od ukončení těžby železné rudy
1995 1.7. byly sloučeny uranové doly Rožná I a Rožná II do jednoho závodu
1995 5.10. byl ukončena těžba cínowolframových rud na dole Krásno
1995 5.10. shozením věnce do jámy Huber v Horním Slavkově byl zrušen poslední rudný důl na území Čech - konec závodu Rudné doly
1995 byl zakonzervován uranový důl Hanr na Jezeře
   
1996 v dole Nová jáma na Měděnci zahájena těžba slídy a granátů společností Garmica
1996 došlo k zatopení likvidovaného uranového dolu Olší a zahájeno čištění důlních vod na dekontaminační stanici u štoly pod odvalem šachty č. 4 Drahonín
1996 bylo ukončeno podzemní loužení uranu ve Stráži pod Ralskem
   
1997 pro odbytové potíže ukončena těžba na Nové jámě na Měděnci
   
1998 30.7. Nová jáma na Měděnci zlikvidována odpojením od elektrorozvodné sítě - důl zatopen
1998 byla ukončena likvidace důlního úseku uranových dolů Rozsochy, stanoveno poddolované území Drahonín a zrušeno CHLÚ Drahonín
1998 grafitový důl v Bližné byl odstaven z provozu
1998 společnosti TVX Bohemia důlní byla odebrána licence k provádění průzkumu na štole Naděje v Kašperských Horách
   
1999 byla dokončena rekultivace prostoru uranového dolu Olší a pozemek byl předán s.p. Lesy ČR
1999 byl zpracován a Ministerstvu průmyslu a obchodu předložen návrh na ekonomické vydobytí zásob uranového ložiska Rožná do úrovně 24. patra
1999 byla zahájena likvidace uranového dolu Hamr na Jezeře, šachty Hamr 1
   
2000 8.11. usnesení vlády ČR číslo 1107 schválilo zprávu o hodnocení těžby uranového dolu Rožná a schválilo prodloužení výběrové těžby do úrovně 24. patra s tím, že zahájení likvidace dolu Rožná bude nejpozději od 1.1. 2004