Flotace

Flotace vychází ze smáčivosti zrnek rmutu. Promícháním rmutu s flotační směsí oleje, pěnidla a separačních přísad a jeho propěněním se rudná zrnka váží na vzniklou pěnu, která plave na hladině, kdežto jalová hornina s nízkou smáčitelností zůstává u dna flotátoru.

Flotace se provádí kolektivní, kdy se oddělují ze rmutu společně všechny rudné složky, nebo selektivní, kdy pomocí různých chemických potlačujících a modifikačních přísad probíhá postupně oddělení jednotlivých rudných složek.

Flotátory se dělí podle způsobu práce na míchadlové (agitační), kde se vzduch dostává do flotované směsi vlastním mechanickým zařízením; pneumatické, do kterých je veden tlakový vzduch z kompresoru; kombinované, opatřené mechanickou míchačkou a přívodem tlakového vzduchu; vakuové, kde je vzduch do směsi nasáván vývěvou; hydraulické, kde je vzduch do směsi strháván rychlým prouděním rmutu. Flotátory se staví do baterií několika strojů pro postupnou flotaci jednotlivých složek.

Základní princip agitačních flotátorů je takový, že v jedné části flotátoru je rmut míchán míchací vrtulé s flotačními přísadami a odtud je směs vedena do druhé části, kde se proudění uklidní, rudná pěna vyplave k hladině, kde je shrnována a odvedena k dalšímu zpracování. Flotační odpad je veden do další komory, kde se opět mísí s dalšími přísadami a flotuje se další složka. Na konci baterie odchází jalovina na odkaliště.

schéma agitačního flotátoru MInerals Separation Ltd.
baterie agitačních flotátorů Minerals Separation Ltd.

Pneumatické flotátory jsou tvořeny komorami, které mají u dna přívod tlakového vzduchu. Do komor přitéká rmut s flotačními přísadami. Tlakový vzduch směs propění a na hladině se tvoří rudná pěna.

schéma pneumatického flotátoru Inspiration - Mine

Kombinované přístroje spojují výhody obou těchto systémů.

schéma kombinovaného flotátoru
baterie kombinovaných flotátorů

Vakuové flotátory jsou podobné pneumatickým, jen s tím rozdílem, že není přiváděn tlakový vzduch z kompresoru, ale vlivem podtlaku nad hladinou je volně nasáván.

schéma vakuového flotátoru

Hydraulické flotátory se v praxi neujaly. Pracují na principu prudkého vstřikování flotované směsi nebo vody proti překážce. Při tom dochází k provzdušnění a po uklidnění se odvádí rudná pěna.

schéma hydraulického flotátoru