Štolový vodovodní přivaděč z vodní nádrže Želivka do Prahy

Popis hlavních objektů štolového přivaděče

Štolový přivaděč navazuje na úpravnu vody v Nesměřicích tzv. regulačním vodojemem. Přivaděč je 51074,75 m dlouhý a končí uzávěrovou komorou, kde se rozvětvuje do dvou potrubí průměru 1600 mm. Přivaděč je tlakový (přetlak za klidu od 13,5 m do 78 m, za provozu od 13,5 do 84 m vodního sloupce), v podstatné části opatřený betonovou obezdívkou (světlý průměr 2600 mm), popřípadě v místech přechodů a vyšších tlaků ocelovým potrubím upnutým do betonové obezdívky.

Následuje popis objektů na štole.

Regulační vodojem

Je to betonová nádrž o celkovém objemu 5000 m3, do níž je přiváděna voda z úpravny a odkud odtéká do štolového přivaděče. Podle hladiny v regulačním vodojemu jsou automaticky řízeny kuželové uzávěry u vodojemu Jesenice. Ve II. etapě byla přistavěna druhá nádrž stejných parametrů. Na nádrže navazuje armaturní šachta. Z vodojemu je odebírána voda otvorem průměru 1600 mm uzavíraným kanálovými šoupaty Js 1600 mm a klapkami Js 1000 mm. Spadišťová šachta má půdorys lichoběžníkový, který přechází v kruhový a po 9 m v oválný přechodový profil štoly, z něhož vyúsťuje odvodňovací potrubí průměru 500 mm. Po 40 m přechodové délky, v níž má nestacionární průtok přeměnit na stacionární, přechází do kruhového profilu vlastní štoly. Po 5 m je ve stropě umístěno odvzušňovací potrubí průměru 200 mm.

Přechod přes potok Kalná u Rýznburka

Do tohoto objektu je počítán úsek přivaděče km 0,57756 až km 0,68605 (108,49 m), který je opatřen ocelovým potrubím průměru 2600 mm, tloušťky 10 mm. Toto potrubí je v místech přechodu mezi horou a údolím zabetonováno a upnuto do hory. V  dolní nivě je poztubí uloženo na betonové prahy, obetonováno (tl. 210 mm) a obsypáno zemním materiálem. U levobřežního portálu (P9*) je na potrubí nasazena odbočka se vstupem průměru 600 mm. Nad tímto vstupem je betonová šachtice rozměru 1800 x 1800 mm.

Přechod přes Štěpánovský potok

Do tohoto objektu je počítán úsek přivaděče km 3,03266 až km 3,16543 (132,77 m), který je opatřen ocelovým potrubím průměru 2600 mm, tloušťky 10 mm. Potrubí je uvnitř metalizováno a opatřeno ochranným nátěrem z asfaltu. Do horniny je potrubí upnuto betonovou obezdívkou a injektáží, mezi portály je uloženo na betonový základ a je opatřeno železobetonovým pláštěm tloušťky 200 mm. Celý přivaděč je přes údolní nivu obsypán až 1,5 m nad klenbu potrubí. Ke vstupu vede příjezdová cesta. Nad vstupem je budka s rozebíratelnou střechou a stěnami.

Komín Dálkovice K 2

Je umístěn v km 5,64171. Jeho funkcí je odvzušňování; je vystrojen ocelovým potrubím průměru 400 mm umístěným excentricky od osy štoly o 2,8 m. V dolní partii je štola upravena v podélném směru s náběhy 1:5 a 1:1. V horní partii komín vyúsťuje asi 1 m nad terénem a je uzavřen v objektu.

Komín Psáře

Je vystrojen jako vyrovnávací komora průměru 1,6 m; umístěn je v km 10,59589. Je 74,50 m hluboký, od osy štoly excentricky o 3,10 m. Dolní partie je upravena z hydraulických a pneumatických důvodů v přechodu 1:5 a 1:1, horní partie je uzavřena v ocelové budce, která je v těsné blízkosti dálnice. Budka je opatřena prefabrikovanou střechou s otvorem nad komínem, kudy se dá spouštět při revizi klec.

Přechod přes Blanici

Do tohoto objektu je počítán úsek přivaděče km 12,68646 až km 13,15090 (464,44 m). Tento úsek je opatřen ocelovým potrubím průměru 2600 mm, tloušťky 10 mm, které je uvnitř metalizováno a chráněno asfaltovým nátěrem. Na pravém břehu je potrubí v délce 70,4 m zabetonováno do štoly (úsek č. 3) a vyúsťuje portálem P 3 do objektu uzávěrové komory. V této komoře jsou umístěny uzávěry (2 klapky Js 1600 mm, obtokové potrubí a odkalovací potrubí a odběrné potrubí včetně všech ovládacích mechanismů) a manipulační jeřáb. Před komorou je vstup do štoly průměru 2600 mm. Za komorou přechází potrubí kolenem do svislé šachty vlastní shybky. Šachta je přes 50 m hluboká a končí dole kolenem, jímž přechází shybka do přibližně vodorovné části ( 0,5 %). Tato část je 254 m dlouhá a na konci opět přechází kolenem do svislé šachty, kterou přechází na levém břehu kolenem opět na den do původního směru štoly. Na tomto břehu je umístěn vstup do štoly v kotevním bloku. Od portálu P 4 vchází pancéřování opět do štoly a přechází ve vzdálenosti 108 m opět do normálního profilu štoly. Část shybky, která je pod hladinou Blanice, je nutno před revizí vyčerpat. Za tím účelem je ve vzdálenosti 70 m od pravobřežní šachty umístěna čerpací šachta, což je ocelová roura průměru 1000 mm, nahoře s odnímatelným poklopem a armaturní komorou, ze které vyúsťuje potrubí od ponorných čerpadel. Toto potrubí navazuje v oblasti čerpací šachty na odkalovací potrubí, které zajišťuje vyprázdnění úseků štoly svažujících se k údolí Blanice. Toto potrubí vyúsťuje do Blanice v objektu tlumiče vodní energie, vybaveném rozstřikacím ventilem průměru 600 mm. K hlavním objektům a vstupům vedou zpevněné komunikace.

Odvzdušňovací komín Divišov – K 5

Je umístěn v km 16,86021 v místě lomu nivelety mezi čelbou 4 a 5; komín je hluboký 150 m, definitivně je vystrojen ocelovým potrubím průměru 400 mm, které vyúsťuje asi 1 m nad terénem v ouavřeném objektu.

Úpadnice Křešice

Je umístěna v km 20,21871. Skládá se z odbočné chodby, vlastní úpadnice a objektu vstupní komory na jejím konci. Úpadnice slouží za provozu jako vyrovnávací komora. Během revize štoly je možno po šikmé úpadnici spouštět stroje potřebné k revizi, k čemuž je potřeba mobilního vrátku.

Komín Vranovská Lhota

Je umístěn v km 27,37194. Má průměr 1600 mma hloubku 66,45 m. Během ražby sloužil pro větrání, za provozu slouží jako vyrávnávací komora (je to nejbližší šachta k uzávěrové komoře Sázava – levý břeh). Definitivní vybavení je jako u komína Psáře. Komín vyúsťuje v uzavřené budce s možností spouštění revizní dopravní klece.

Shybka Sázava

Do tohoto objektu je počítán úsek přivaděče km 31,34547 až km 31,88842, včetně pancéřovaných přilehlých úseků štoly. Celý tento úsek je opatřen ocelovým potrubím průměru 2600 mm, tloušťky 10 mm, uvnitř metalizovaným aopatřeným ochranným nátěrem. Na levém břehu je ocelové potrubí zataženo do štoly v délce 65,90 m a zabetonováno do hory (úsek č. 7). Portálem P 5 vyúsťuje do objektu uzávěrové komory. V komoře jsou umístěny uzávěry (2 klapky Js 1600 mm, obtokové a odkalovací potrubí, odběrné potrubí a ovládání) a manipulační jeřáb. Před portálem P 5 je vszup do štoly průměru 2600 mm. Za komorou přechází potrubí kolenem do svislé šachty vlastní shybky. Šachta je 73,94 m hluboká a končí dole kolenem, jímž přechází shybka, kterým ve sklonu 0,5 % na délku 242 m končí čerpací šachtou. Za ní potrubí pokračuje v opačném sklonu na délku 233,5 m ke kolenu a svislé pravobřežní šachtě hloubky 55 m a dále v původní niveletě k portálu P 6. Před portálem P 6 je vstup do přilehlého úseku čelby č. 8. Ve štole je pancéřování ukončeno ve vzdálenosti 119 m. Část shybky, která je pod hladinou Sázavy je nutno před revizí vyčerpat. Je to řešeno stejně jako u shybky Blanice.

Úpadnice Brtnice

Je umístěna v km 39,38724. Sestává z odbočky od štoly, vlastní úpadnice, zazděných dolních prostorů úpadnice (obratiště, čerpací stanice), objektu vstupní komory na jejím konci. Úpadnice slouží za provozu jako vyrovnávací komora. Během revize štoly je možné po šikmé úpadnici položit kolej, která se uchytí za betonové prahy, a po ní spouštět stroje potřebné k revizi mobilním vrátkem.

Komín Čenětice

Je umístěn v km 44,93905. Je 95,5 m hluboký. Během stavby byl vybaven jako těžební šachta průměru 2800 mm. Za provozu slouží jako odvzdušňování. Je vystrojen obdobně jako komín Dálkovice ocelovým potrubím průměru 400 mm. komín vyúsťuje v uzavřeném objektu.

Šachta Jesenice – Š 4

Slouží jako odvzušňovací komín průměru 400 mm.

Komín K 13

Slouží jako přelivná věž.

Uzávěrová komora – konec štoly

Je umístěna v km 51,07475 – portál P 7. V této komoře se potrubí průměru 2600 mm rozvětvuje do vdou sekcí průměru 1600 mm. Na každé větvi jsou dvě klapky Js 1600 mm s obtokovými potrubími průměru 600 mm uzavíranými šoupátky. Kromě toho je zde umístěno odkalovací potrubí průměru 400 mm, které je ovládáno dvěma šoupátky. Toto potrubí ústí do čerpací šachty umístěné těsně u objektu. Kalová voda se přečerpává do koryta, kterým je odváděna do vodoteče u Vestce. Mezi portálem a komorou je vstup do štoly průměru 2600 mm. Ocelové potrubí průměru 2600 mm je vtaženo do štoly v délce 25 m a zabetonováno.

Potrubí 1600 mm mezi uzávěrovou komorou a vodojemem

Potrubí je napojeno na uzávěrovou komoru a končí před manipulační komorou hlavního vodojemu ve Vestci. Je 606,39 m dlouhé. Ve staničení 592,59 m a 597,59 m je vložena vodoměrová šachta, jako součást objektu 18-00 vodojem Jesenice. Potrubí je uloženo až 5 m hluboko. Na začátku a ve vzdálenosti 300 m jsou na něm vytvořeny vstupy průměru 1200 mm.


Rozdělení úseků

Na základě poznatků z předběžného geologického průzkumu trasy a podle přirozeného geomorfologického členění v trase byla ražba organizována celkem v patnácti úsecích:

Výkresová dokumentace
Celková mapa s vyznačením jednotlivých objektů
Schématický profil trasy štoly
Geologická situace v trase štoly