Kanálstory aneb Muži pod Prahou II.

Fotogalerie z pražského podsvětí

Historické snímky z knihy Alfreda technika "Muži pod Prahou"

spojná komora pod Staroměstskou radnicí spojná komora pod Staroměstskou radnicí větrací věž na Letné čištění kanalizace - plavidlo Krasin

Starší fotografie z výstavby kanalizace

těžní věž na šachtě č. 3 stoky D1 razící stroj Salzgitter rozbočná komora na šachtě č.4 stoky F spojná komora č. 24 - připojení proseckého sběrače na stoku F

Stavba kmenové stoly K

vyzdívání komory spouštění berolové výztuže do šachty osazování shybky pod Vltavou vstupní shybková komora na Výtoni
vyzdívání komory spojná komora K 20 v Kořenského ulici

Stavba obvodového sběrače Jihozápadní město

vstupní portál P 2 sběrače JZM začátek trasy sběrače JZM I vyústění obvodového sběrače vyzdívání stoky keramickými segmenty
hlavní obvodový sběrač - "malé spadiště" spojná komora dešťová odlehčovací výpusť Barrandov spojná komora

Na Dlážděnce

Rekonstrukce kanalizace v návaznosti na stavbu metra IV.C

pažení spadištní šachty vyzdívání klenby spojné komory
spadiště spadiště spadiště spadiště

Pod Labuťkou

vyzdívání profilu

Ostrčilovo náměstí

převedení kanalizace v době stavby

Bělohorská

vyzdívání klenby pražský normál vyzdívání spojné komory

Bohnická

Po dobu stavby byly stokové vody převedeny po povrchu v potrubí o průměru 1400 mm, napojení potrubí na stoku bylo provedeno vzdouvací šachtou a provizorním spadištěm.

vzdouvací šachta potrubí pro převod splaškových vod potrubí pro převod splaškových vod
ražba hotová vyzdívka hotová vyzdívka

Cizinecký vstup - spojná komora pod Staroměstským náměstím

Jedná se o jedno z architektonicky nejzajímavějších "zákoutí" pražské kanalizace, kde se spojují tři hlavní sběrače, od Celetné, Železné a Michelské ulice (sběrače V, VI, VII, VIII) a dále pokračuje jako kmenová stoka A ke shybce u Čechova mostu a tunelem pod Letnou do ÚČOV v Troji.

pohled do komory pohled na spojnou část detail spojení tří stok kmenová stoka A - směr k Čechovu mostu
detail podzemní architektury

Hostivař - rozšíření úseku mezi ulicemi Hostivařská a Pražská

výkop pro položení velkoprofilového potrubí kanalizační potrubí ve výkopu
komora komora komora

Opletalova ulice

Odlehčovací stoka, vedoucí z horní části Václavského náměstí, zaústěná do Hradební stoky pod Masarykovým nádražím

pod přepadem výztužné žebro pražský normál asanace betonem
vrstva sedimentů   pražský normál asanace betonem
"muži pod Prahou" "muži pod Prahou" "muži pod Prahou"

Hradební stoka

Unikátní odlehčovací stoka profilu 270/330, vedoucí v místě bývalých pražských hradeb od křižovatky Bulhar do Vltavy.

napojení menšího profilu (před rekonstrukcí) stav před rekonstrukcí spojná komora - vlevo Hradební stoka, vpravo odlehčení z Opletalovy ulice (před rekonstrukcí) spojná šachta před rekonstrukcí
rekonstrukce betonem úprava dna čedičovými žlaby spojná komora po rekonstrukci spojná šachta po rekonstrukci
  vyústění u Hlávkova mostu detail vyústění  
napojení menšího profilu vyztužení   Hradební stoka po rekonstrukci
přípojka přípojka   přípojka
pod Masarykovým nádražím - vrstva popela z parních lokomotiv pod Masarykovým nádražím šachta do bývalé popelové jámy pod šachtou na vrstvě popela a nasypané suti
  spojná komora v profilu 270/330  
zazděná přípojka   původní vyústění do dnes zasypaného ramene Vltavy původní vyústění do dnes zasypaného ramene Vltavy
  "kanálnický" vozík "kanálnický" vozík  

Výpusť číslo 16 u železničního mostu v Karlíně

výpusť č. 16 pohled od vyústění k uzávěrové komoře zpětní klapka v uzávěrové komoře

Seifertova

Rekonstrukce odlehčovací komory a přilehlých částí stok v rámci přestavby železničních mostů.

těžba pomocí jeřábů OVJ 30 odlehčovací komora

Táborská

Rekonstrukce značně poškozené stoky, stará stoka pod tramvajovou tratí byla zrušena a souběžně byla vybudována nová stoka, do které byly převedeny všechny přípojky.

výztuž nové ražby LB výztuží Heintzmann vyvěšení potrubí vyzdívání vyzdívání
převedení stoky přechodová šachta připojení stoky přípojka
  přípojka šachta  

Trojská

Rekonstrukce stoky a osazení regulačních stavidel.

původní stav rekonstrukce spojná komora rozbočení stok
  regulační stavidla stavidla za provozu  

Bubeneč - ulice Za elektrárnou

Výměna původního stavidla na stoce profilu 1400/2100 za nové stavidlo, kterým se uzavírá kmenová stoka B a ovládá přeliv stokových vod do Vltavy

stavební šachta stavební šachta stavební šachta - mezipatro pro umístění pohonu budoucí vyústění na povrch
pohled odspodu stavidlo stavidlo pohon stavidla

Objekty na stoce B

Stoka B je ve Stromovce vedena souběžně s železničním náspem, před nádražím se k ní příčleňuje ještě stoka A, vedená přímo nad stokou B.

větrací komínek větrací komínek
torzo objektu pro měření výšky stokových vod povrch odlehčovací a stavidlové komory proplachovací stavidlo

Odlehčovací stoka - výpusť č. 28

Tato odlehčovací stoka začíná přelivem ze stoky A za spojnou komorou "cizineckým vstupem" na Staroměstském náměstí a pokračuje pod Kaprovou ulicí do Vltavy. Na trase je do ní zaústěno potrubí pro odčerpávání průsakových vod z kolektoru C 1 a kolektoru Rudolfinum.

v odlehčovací komoře v odlehčovací komoře v odlehčovací komoře - vlevo k výpusti č. 28, vpravo stoka A ke shybce
vstupní komora u přelivu vstupní komora u přelivu   pod poklopem
profil I. profil I. profil II. profil III.
  "muž pod Prahou" opouští podsvětí  

Čakovice - rekonstrukce nevyhovujících částí a výstavba nových částí Letňanského sběrače a přípojek

výrub v hajcmanech čedičový žlab na dně čedičový žlab na dně vyzdívání spodku klenby
vyzděný úsek vyzdívání vršku klenby zaústění přípojky budoucí vpusť
  pohled do šachty  

Eden - rekonstrukce kanalizace a stavidlové komory při výstavbě nákupního centra

pohled na stavidla z povodní strany pohled na stavidlo z návodní strany přepad

Husitská - rekonstrukce při stavbě železničních mostů

vyražená štola


Rekonstrukce výpusti Bulovka

výpusť Bulovka komora

Rekonstrukce odlehčovací komory OK 83 K

odlehčovací komora převedení splaškových vod během stavby přepouštěcí potrubí rekonstrukční práce

Zaklenutí Jinonického potoka

Původní stav, před zahájením výstavby tunelu Mrázovka

portál v Braunově ulici zaklenutí spadiště u Smíchovského nádraží vyustění do usazovače písku

Situace během úprav při stavbě tunelu Mrázovka

ražba vyzdívání stoky šachta pro spojnou komoru vyzdívání a betonáž spojné komory

Nejen Muži pod Prahou

"co vše se dá najít v kanále"