Zvláštní výrazy užívané v různých dobách při těžbě a zpracování nerostů

Z

zabirka určený pracovní úsek
zábrovat vyklízet, čistit
zacimrovat zahradit plnou výdřevou
zadák kámen, který tvořil zadní stěnu podstavy vysoké pece
zadina zbytek, nejchudší část upravované rudní drti
zafyntovat vložit dřevěné klíny nad stropnice,
  zaklínovat, utáhnout
zagrovat oddělovat stříbro od mědi
zagrovna vycezovací huť
zahraňovat zpevňovat dobývku systémem hrání, kašen
zakladač, zakládkář dělník, který zakládá vyrubané prostory jalovinou, aby se zabránilo závalu
zakládka vyplňování vyrubaných prostor jalovinou
  materiál používaný k zakládání
zakopňakovat opatřovat stropnicemi
zakuplovat na těžním stroji spojit volný buben s pevným, přeložit těžní klec
zálom první narušení celistvé horniny
  systém vývrtů v rubanině
zamazat zamazat rudu, značku - pokrýt jílem nebo hlínou, aby nebyla vidět
  pokrývat hlínou dřevěné komíny / latrochy / aby neshořely při sázení ohně
zamurovat zazdít
zamutovat žádat o propůjčku
zapadat mít úklon
zápar počáteční stadium samovznícení uhlí
  místo, kde se uhlí zapařilo
zapažit zajistit boky a strop důlního díla v drobivých horninách
zapínit opatřit povalem, překrýt
zápověď zákaz volné dispozice s rudou, kovy apod.
zarazit zahájit práci na novém dole
zarážka zaměřený bod v terénu, odkud se začíná
  razit nové důlní dílo
  klín k zajištění důlních vozů proti samovolnému ujetí
zárub, záruba první proniknutí do souvislé horniny,
  zahájení rubání
zasazení zakládání jalovinou
  spečení zásypu ve vysoké peci
zasednout zahájit práci na důlním díle
zaslepit uzavřít
  zaslepit rudu - zamazat ji jílem, aby nebyla vidět
záštita úkryt při odstělu
zaštufování opatření hraniční nebo úkolovou značkou
zátah upevnění stojky zaklínováním
  zkosená ploška na stropě, kam se opírá horní konec stojky
zatel nástavba důlního vozíku, zvýšení postranic
zatelštreka sedlová třída pro dopravu s nástavbami vozů
zatínat rubat zářezy
zátinka zálom nebo zářez v hornině vedený kolmo na vrstvy
  výlom takovýmto zářezem vzniklý
zátrž částečně uvolněný kus horniny
zátyň oddělení šachty
zával zřícení nadložních vrstev
  zavalené důlní dílo
  hornina, která zavalené důlní dílo vyplňuje
závalek malá cizorodá vložka v hornině
zavalovač dělník, který odstraňuje výdřevu v prostorách určených k zavalení
zavrtávák začáteční krátký vrták
zbijání podšramaný předek, určený ke zbíjení
zbíjet srážet podrubanou horninu
  zbíjet vodu do žumpu - čerpat, svádět vodu do jímky
zbírka vybírání peněz od těžařů na nové zahájení provozu
zbroj nářadí, náčiní
zbytek malá plocha mezi vyměřenými důlními měram kde nejde vyměřit celou míru
zdekovat se krýt se při odstřelu
  odejít od práce
zdrť rozdrcení části sloje, vyvolané tektonickou poruchou
zejdštempl stojka v rozích jámy k vystužení věnce
zejduna boční, postranní prkno v úklonné šachtě
zemník vrstva uhlí, zbývající u počvy po podbrázdění uhelného pilíře
zenklovat vyměřovat olovnicí
zhlaví ústí jámy, štoly
  hlava měchu
zhluchnutí ztráta zrudnění v téže hornině
  přechod ložiska do jaloviny
zicherka bezpečnostní lampa
zinkování hloubení
zjalovění ztráta zrudnění, zhluchnutí, vyhluchnutí
zkankovatění ztráta zrudnění
zmáhač dělník, který odstraňuje zával
zmrsk odžilek
zmrtvět ztratit horský tlak, nebýt v pohybu
znamenáček značkovací kladivo
zol, zoul počva, dno, spodek
zoulový štros sestup, sestupný porub
zpodlažit vyklínit / o rodě /
zpurovaný rozsedlý / o hornině /
způsobný dobře rubatelný
zrno obsah kovu v minci
zub výstupek nebo ústupek
  spojení dvou trámů zářezy
zvětralina rozložená ruda na povrchu, silně oxidovaná