Zvláštní výrazy užívané v různých dobách při těžbě a zpracování nerostů

U

uhelna uhelný důl
uhlačka briketa
uhlobaron sběrač odpadového uhlí na haldě
  majitel uhelných dolů
úklon odchylka kolmice na směr vrstev od vodorovné roviny
ulička prostor mezi stojkami a stěnou, kudy pojíždí brázdící stroj
ulm, ulma bok, strana
úloch navářka, opotřebovaný nástroj
umbruch, umpruch obchůzka, systém chodeb ražený kolem jámy nebo zabořeného místa
umproch nálom, dobyvatelná část rudního ložiska
ungost, unkost náklady, výdaje
untrštajgr poddůlní, poddozorce
upad, úpad úklon, spád
  svážná, úpadnice
  naprosté vyčerpání
uramovat odklidit, odrubat
urbura královský důchod z dolů
urburéř hlavní nájemce dolů a mincovny
  správce revíru
  horní úředník, výběrčí desátku
urgl dlouhá stojka
usazovák zařízení k usazování drobných jemných částic z vody
ústí začátek šachty nebo štoly na povrchu
ústup stupňovitý výběžek, vzniklý vylámáním horniny
ustupovat dobývat ložisko vylamováním ústupků
útečka útěková chodba, nouzová chodba
úvodní jáma jáma, která umožňuje přístup k ložisku
  vtažná jáma
užabrovat vyčistit