Zvláštní výrazy užívané v různých dobách při těžbě a zpracování nerostů

Š

šabota železný nebo kamenný podklad stoupy
šachčař, šachtář hlubič jámy, jámový tesař
šachetné poplatek za používání cizí šachty
šachta svislé důlní dílo, jáma
šachthajer hlubič
šachthala větší místnost v budově nad těžní jamou
šachthaus budova nad těžní jamou
šachtice svislé nebo úklonné důlní dílo malého průřezu a malé hloubky
šachtmice slavnostní čapka báňských akademiků a učnů
šachtovný tesař na jámě
šachtový údržbář na jámě
šajba lanová kladka
šajder, šajdr kryt, dveře
šajdhaus třídírna
šajdštubna třídírna
šala kus kamene, oddělený od skály
šála těžní klec
šalovačka tenké prkno používané k zabednění
šapa vrtací lžíce
šar křížení pod ostrým úhlem
  křížení v úklonu
  zářez ve stropnici pro spojování
šárovat křížit se / o žílách /
  křížem sekat rudy
  uklízet po sázení ohně
šarpak řetízkový zvedák
šarta litinová plotna pro vycezování mědi
šárunk křížení nebo spojování žil
šarže zásyp pece
šastat bez rozmyslu rychle házet
šátrok ruční splávek na rozdružování rud
šatštubna třídírna
šejba kotouč mědi
šejt dlouhé poleno, dlouhé třísky
šepmistr přední konšel, porotce
šeptat tiše jednat o koupi rudy, podílů
šibík komín, hloubení, slepá jáma
šicer střelmistr
šífr, šifer břidlice, lupek
šífrovitý břidličnatý
šichta směna
šichtař dělník pracující na směny
šichtmistr směnmistr
šichetné plat za směnu
šichtovnice kniha pro záznam jednotlivých směn
šikmina dovrchní nebo úpadní porub
šilink větší počet koleček nebo měchú vytažených při důlní dopravě
šín, šína pásové železo
  ráf na kolo
  kolejnice
šinógl, šinágl kolejový hřeb
šíření poddělávka
  komorování
šiška ucpávka nálože z hlíny, jílu
  náložka trhaviny
šitelryny nátřasný žlab
škopek okraj sázecího síta
šlák,šlág překop, prorážka
šlak stopa, ve které chodili koně u žentouru
šlaky struska
šlam bláto, kal, mour
  jemně rozdrcená ruda
šlapka lopatka na konci gracky
šléhl mlátek, hornické kladivo
  ručně ražená chodba
šlemar, šlemr plavič, rozplavovač
šlepr mladý dělník, který vozil v dole kolečka
šlic zářez, zátinka, drážka
šlígle mlátek a želízko, hornický znak
šlich rudní moučka, měl
šlichýř propírač
šliper, šlipr pražec
šlomár plavič na kalových splavech
šlusovat dělat uzávěrku, končit
šmajchlovka dřevěná tyč na brždění důlních vozů
šmant vrtná moučka
šmelc tavba, chod vysoké pece
šmelcíř hutník
šmelcírna huť
šmelíř dozorce na povrchu
šmidovec drát k upravování knotu kahanu
šmihat rychle házet
šmír tuhé mazivo
šmitna mincířská dílna
šmjel prach, nejdrobnější uhlí
šmorch stupně ve zdi
šmyka slabá rozsedlina v uhelné sloji
šnekfór spirálový vrták
šňůra zápalná šňůra
  měřická šňůra
  tenká rudní žilka
šnyc zásek v uhelné vrstvě
šopa kůlna
šorf, šurf kutání, kutací práce
  kutiště
  průzkumné dílo
šour výkružka ve stojce, vysekaná pro stropnici
špachtle stěrka, lžíce
špagát tenký provázek
špátová žíla žíla směru h 7 až 9
  karbonátová žíla
špermas rozměrka, posuvná mírka
špery stavítko k podchycení klece
špic hrot, bodec
špickasna nálevka, násypka
špičák nosák, motyka k dobývání uhlí
  špičatá tyč pro ruční vrtání
špína povlak, obruba
špíruňk slabá stříbronosná žíla, známka blízkého zrudnění
šprác rozpora
  sochor na překládání pancéřů k porubní stěně
špringle držadlo, za které byl zvedán důlní vozík
šprycl příčka žebříku
špryně odskok štoly, nerovnost
špůra drážka pro vedení huntu
  vodítko těžní klece
šrám rýha
  vodní šrám - stružka
  brázda, rýha v uhlí při počvě
  uhelná drť ze šrámu
šramač dělník vysekávající štám
  obsluha šramacího stroje
šramka šramací stroj
šrapr šklrabák, škrabáková nádoba
šrédr sekáč na železo
šrapce hranaté tyčové železo
štach tyčka, lať
  pražec pod kolejnice
štachl tyč s bodcem na odstraňování tuhé strusky
štajfovat zvyšovat úroveň ražené chodbice
štajgort dovrchní čelba, dovrchní překop
štajgr důlní dozorce
štak, štakovat stoupání
  ústup na štole
  razit dovrchně
štátus státní pokladna
  přijetí do státních služeb
štejgýř důlní dozorce
štel podstavec
  těžní klec
štelc násada, topůrko
šteler pražec
štemajzn dláto
štempl stojka, rozpěra
štemploch zásek pro stojku
štemplovat podpírat
štenfl stojka
  bočnice dveřeje
  zaklínovaná rozpora
šterc výsypka, odval
štercíř mítač
  ten, kdo vysýpá vozy na haldu
štercovna jímka jámového čerpadla
šterloch sýp
  chodba prudkého sklonu
štěřín postranice žebříku
štětka drůza, geoda
šteury, štaury finanční podpora dolování od panovníka
štít ochranné pažení nad pracovištěm
štok vysoká černá hornická čepice, kašket
štola vodorovné důlní dílo s vyústěním na povrch
štolhort čelba, čelo štoly
štolmistr správce stájí
štolník držitel štolové propůjčky, vlastník štoly
štos kratší strana šachty
štoshert nárazový splav
štospór vrták k nárazovému vrtání střelných děr
štrajch vodorovná počva sloje
štreb stěna větších rozměrů
štrebna vzpěra, podpěra
štrejch směr žíly
štrejchýř dělník, který vymetal saze z latrochů
štreka chodba, štola, překop
štrof pokuta, trest
štrofák potrestaný horník
štros podloží chodby
  sestupkový porub
  hrbol, výstupek
  ochranný pilíř
štrosmo sestupkovým dobýváním
štruks měkká vrstevnatá hornina
štrych směr žíly
štuc hrdlo trubky, nátrubek
štufa ukázkový kus rudy
  měřická značka
  úkolová značka
  značka hranice důlních měr v podzemí
šturc odval, halda
šturcíř dělník plnící měchy vodou
šturplech hrubý, surový plech
štus hranice dříví k sázení ohně
  stěna šachty
štusový štusová šála - klec u boku šachty, krajní,
  levá těžní klec
štycna podpěra, sloupek vrátku
štyglem svisle, dovrchně
štyglovitost sklon, stoupání, strmost
štyl, štýl násada, topůrko
štyv odpad při výrobě dřevěného uhlí
šubr uzávěr sýpu
šucpajle ochranný pilíř
šucpína ochranný poval
šulka, šulek jílová ucpávka nálože
  náložka
šulkovna plátěná taška na šulky
šufle slabé prkno, umístěné za výdřevu jako
  ochrana proti opadávání horniny do chodby
šurc závěs
  závěsný řetěz
šurf kutání, kutiště
  průzkumná šachtice, rýha
šurfšachta průzkumná šachta
šůsek úkolová značka
šůspíň ochranný poval
šustánky drobná ruda
šut sypný komín
  vyústění pohyblivých žlabů, kterými se sype uhlí do vozů, násypka
šuzman střelmistr
švancara slavnostní hornická hůl
švel pražec, lyžina, podélný práh dveřeje
švelkoks polokoks
švelování nízkotepelná karbonizace uhlí
švengrák střelná díra, vrtaná komíhavě zdola nahoru
švůb dým ze sázení ohně