Zvláštní výrazy užívané v různých dobách při těžbě a zpracování nerostů

S

sabatora brašna na nářadí
sábrovač důlní čistič
sacuňk uložení horniny
ságrovat oddělovat měď od stříbra
sáh délková míra
sajrajt bahno, nečistoty
sálpóna lanová dráha
sáně smyk naložený kamením a připnutý k rameni žentouru, který jej brzdil
sára patka čepu žentouru
saufer větrák, odsávač
sázení zakládání ohně
  rozdružování horniny na sazečkách
  vsázka do pece
sazivo vsazovaná rudnina
sbírka cupus
sdymadlo huť
secmašina sazečka
sehnat svádět vodu do jímky
  oddělovat drahé kovy od olova
sejf, sejp rýžoviště
sejmout odstranit lehký podíl na sazečce
  odstraňovat nadloží
  propustit dělníka z práce
  nevyplatit zameškanou směnu
sekáč rubač, lamač
  nástroj k odsekávání kovu, horniny
selská pec nízká kusová pec, vlčí pec
semenka železná ruda, složená z drobných zrnek
  oolitická ruda
senk hloubení
senkl závaží, olovnice
senklovat změřit hloubku
senklštipt měřická skoba
separat prádlo, třídírna uhlí
sesí úřednická porada
sešlý porouchaný, na zboření
  stářím neschopný
sfárat sjet do dolu
sfažňa svážná
sfolgovat zpomalit, polevit v práci
shánět oddělovat drahé hovy od olova
sheňovat po provaze se spouštět do šachty
signálštempl slabé dřevo, postavené v plánu kolmo, podle kterého se určuje stropní tlak
sicherka bezpečnostní lampa
silvestr ruční pákové zařízení k odstraňování výdřevy
skajlovat pomocí klínů strhnout
skála hornina
skepovat vyklopit vozík čelem
skip samočinná výsypná těžná nádoba
sklak druh slínovce
sklepení klenutější strop sloje
sklípek podkop pro umístění nálože
  dutina na konci vývrtu
  zásobník rubaniny na nárazišti
  úkryt před vlakem
  nejnižší patro třípatrového náraziště
sklopka zařízení, pomocí kterého se těžní klec při přejetí usadí v těžní věži
skluz žlab pro dopravu rubaniny samospádem
skrývat odstranit jalovou vrstvu nad ložiskem
skrývka odstraňování nadloží ložiska
  povrchový lom
skřipec ochranné zařízení k zadržení těžné klece při přejetí výjezdného patra
skury kožená ochrana kolen
sledná štola ražená po žíle
slepý nevycházející na povrch
slivka žvýkací tabák
slizury usazenina v odvodňovacích žlabech
složit postavit milíř
  sestavit žlaby dohromady
  zaplatit cupus
sluha sloj
smetek odlučná puklina
smolka smolinec
smrad dusivé plyny
smrsk porucha, skok, pokles
snímačka nástroj k odstraňování lehké vrstvy na úpravárenském žlabu
snímek kopie důlní mapy
soc nástavec sací nebo výtlačné roury pumpy
sochor páčidlo
  nevhodná, špatná stojka
sortýrka třídírna
splavidlo štola
spodek počva
  podloží
spouštět uvolňovat nadloží
  odpichovat vysokou pec
  zapalovat vysokou pec
  zahajovat provoz dolu
  roztavit
  sfárat do dolu
srdcovka součást závěsu těžné klece
  součást kolejové výhybky
srub důlní výdřeva, kde jsou dveřeje těsně vedle sebe
stahovací šroub šroub k napínání stahovačky
stahovačka šňůra, na kterou se zavěšuje důlní kompas
stahovadlo měřický nástroj
stanc týdenní mzda havířů
starci dřívější horníci
stařina opuštěné důlní dílo
stát být mimo provoz
stativo trám s ložisky kola na spodní vodu
stoják strmě uložená sloj
stojatý strmě uložený, žíla směru h 1 až 3
stolice dřevěná podpora pod stropnicí / na kříži /
  těžná stolice - část věže s lanovými kladkami
stoupa drtič
  úpravna obecně
stranit rudu krást rudu
stropař plenič: ten, kdo spouští stropy, zavaluje
stropování výstupkové dobývání
stržek neúplně odpálený vývrt
středňák jeden ze tří druhů ručních vrtáků
střevíc píst pumpy
  délková míra, stopa
stupaja důlní, který neprošel horní školou
stupař dělník u stoupy
suchý špatně tavitelný
  stříbrná ruda bez olova
  suchá stoupa - rudnina není promývána vodou
  suchá zeď - stavěná bez malty
sulbrych příčný trrá, kterým procházely pěcholy
sumpfštreka překop, odvádějící vodu do šachetní jímky
  vodojem, nádrž
svědek znamení, kladené pod důlní mezník
svěder spirálový vrták
světlík větrací šachta
svině ležatý milíř
  hrouda železa, která zůstala ve vyhaslé peci
svoreň, svorník hřeb k vedení huntu
  druh výztuže
sýla popruh
synek pomocník havíře
sýp, sypa sypný komín
sypač dělník, který vypouštěl uhlí z výsypky do důlních vozů
sypanec kyprá hornina
sypání směs rudy s přísadami do pece
sypkař dělník u sýpu, který plní vozíky
syrcuvka lopata tvaru srdce
syrový surový, nevypražený