Zvláštní výrazy užívané v různých dobách při těžbě a zpracování nerostů

P

pachole hornický učeň
  příčka u huntu
  podpěra hamerního kladiva
  pneumatická vzpěra
pacholek dolový pomocný dělník v dole
pajadlo hráň, která zůstává v závalu
paket svazek různých druhů ocelí, určený ke kovářskému svaření
pakunk těsnění, ucpávka
  materiál pro výplň prostoru mezi stropem a výstuží
palanda poval, lešení
pálavé uhlí nespékavé černé uhlí s vysokým obsahem těkavých složek
palec délková míra
  ozub palečného kola / předchůdce ozubeného kola /
pálení ražení pomocí žárové práce / sázení ohněm /
  zuhlování dřeva v milíři
pálený ohněm čištěný
paleta nemocenský lístek
palice velké kladivo, pucka
palička hrouda železa při napouštění v peci
pálit sázet ohněm
  čistit plamenem
  zuhlovat dřevo v milíři
  odpalovat nálože
palný, palní střelmistr
pancíř, pancer ocelový dopravní pás
pánev ložisko, oko ojnice
  nádoba na usazování a odpařování roztoků
  rozsáhlá terénní proláklina, kotlina
  uhelný revír
  forma na lití kovu
panenka podpěra sedátka na koňském žentouru
  u promývacích žlabů špalík, rozdělující vodu
  hydraulický zvedák
panské záloha na mzdu
paňskuvka směna za hodinový plat
pant spona, závěs
  obručové železo
pantofel podložka pod stojku v měkké hornině
papuče podložka pod stojku v měkké hornině
pár, párek dvě stojky, spojené stropnicí
  šachetní věnec, roubení
paráda slavnostní hornický průvod
paralelštreka souběžně vyražená štola, s hlavní štolou spojena prorážkami
parta pracovní skupina
parťák předák
pásmo žilné pásmo, pruh rudních žil
  měřická pomůcka
patka výčnělek skalní stěny při jejím úpatí
  kovový výčnělek, kterým se staví těžní klec na stavítka
  podložka pod stojku v měkké hornině
  spodní část kardoxové nábojnice
patro obzor, horizont, etáž
patrona nálož, náložka
paugelt odměna za úpravu pecí, kterou dostávali čtvrtletně hamerní mistři
pavovat dolovat
pažení dřevěné vystužení, bránící sesutí horniny
pažina materiál na pažení
pažnice bezešvá ocelová trubka, zapouštěná do vrtu pro jeho zpevnění
pecka podlouhlý oválný kus rudy nebo nerostu
  kus velmi tvrdé horniny
pěchol drtící tyč u stoupy
pěchovka hlína s mourem z dřevěného uhlí k vymazání železářské pece
pemrlice kladivo k ručnímu roztloukání rud
  kladivo k práci se želízkem
peň rozměrné geologické těleso přibližně kruhovitého půdorysu
percoch dušnost, silikoza
perkfest pilíř
  poslední díl porubu před chodbou
perk jalovina
  tvrdá skála
perkajst, permoník skřítek, duch hor
perkajzn želízko, sekáč na násadě
perkamt horní úřad
perkář zakladač
perkfest celina
perkman havíř, horník
perkmistr správce dolu, horní oblasti
perkoví, perkovina rubanina
  jalovina
perkovice měch na těžbu jaloviny
perkrát horní rada
perkšvert slavnostní hornický kord
perkvanty oděv horních úředníků
perkverk důl, důlní revír
perkytle hornická blůza
perlík těžké kladivo
perník ztrouchnivělé dřevo
  šprýmař
pero profilově zaříznutý konec dřeva, pro
  spojování pero-drážka
  železný plát na konci hamerního kladiva,
  za který berou vačky hamerního hřídele
peršul horní škola
pes odřezek ze stojky
pěšuňk svah, sklon
pik sbíječka
pika špičák
pikovat pracovat se sbíječkou
pikovačka sbíječka
piksa ložisko pro topor hamerního kladiva
piksensajl obrtlíkový sloup
piksla malá truhlice na dopravu uhlí
  zbytek vrtné díry po odpalu
pikslovat dopravovat uhlí v pikslích
pilíř uhelný blok, vzniklý rozdělením ložiska soustavou chodeb
  ochranný pilíř - nevydobytá část ložiska, ponechaná jako ochrana / jámy, proti průvalu vod /
pilířování způsob dobývání, kdy se ložisko rozdělí chodbami na pilíře, které se potom jednotlivě dobývají
piloch lůžko, dlab, pro rozporu, stropnici
pína, píně poval, lešení
pingl ranec, svazek
pinka propadlina po dobývání
pinloch lůžko
pinsajl nosný sloup stoupovny
písčík tekutý písek
písečňák pískovec
písek hrubá moučka v úpravně
píšťala zbytek vývrtu po odpalu
  tryska
plac nádvoří dolu
placka uhlí, rozpadající se na ploché kusy
  kotouč surového železa
placmajster dozorce, řídící práce na nádvoří dolu
plajger ventil na vzduchovém potrubí, u přípojky na hadice k jednotlivým strojům
plamenice plamenná pec
plán komora, ve které se rube uhlí
plaofen zkujňovací pec
plaskura plochý kámen
plást vrstva uhelné sloje
plaščina polovina podélně rozříznuté kulatiny, užívá se jako stropnice
plášť obal
plavič dělník v úpravně na rozplavovacích žlabech
plechařky nůžky na plech
plechhamr hamr na plech
plechmistr mistr v plechhamru
plechšmíd klempíř
plena plíšek, oddělující se od špatně zpracovaného železa
  plíšek, oddělující se od úderové části nástroje
plenič dělník, který odstraňuje výdřevu v prostorách, určených k zavalení
plenit rabovat ložisko
  odstraňovat výdřevu
  po úderu se rozpadat na plíšky
plent sfalerit
plenta svítilna používaná učni
  přepážka k usměrnění důlních větrů
plik lesk čistého stříbra
  hrouda čistého stříbra, železa
plnič dělník, plnící měchy
ploce velký klín
plocek kladivo, používané v huti
plochá žíla žíla směru h 10 až h 12
plot stojky za sebou, stojkořadí
plotna železná deska
  deska mezi kolejnicemi na křižovatce
  deska za bagrem, pro výměnu vozů
pluh dobývací stroj, odlupující pruhy uhlí z uhelné stěny
počtář zařízení na kontrolu počtu zásypů pece
počva podlaha chodby
podání propůjčka důlních měr
podbíjet podtlačováním materiálu stavět do správné polohy
podbrázdit podsekat uhelnou vrstvu brázdou, aby se dobývané uhlí snadněji rozpojovalo
poddělávka dobývání uhelné vrstvy vespod dobývané části ložiska
podehnat podepřít výdřevou
podestýlka dřevěný umělý strop
  umělá podlaha
podchytit podepřít strop
podloží hornina pod rudním tělesem
podložka rozpěrka, pražec, polštář
  třídící a roztloukací plotna
  nerostná zrna na dně sazečky
podmol chodby v pyropovém štěrku
podradšachetník odbíhač, který od hašplů dopravoval rudu na náraziště jámy
podsednout vyrazit štolu pod důl, do prostoru dolu
podsevky, podsívky sítem propadlé zrno
podstavník podvozek
  dopravní plošina na svážné
podšmelíř pomocný dělník při svislé dopravě
podšramat podbrázdit
poddůlní podřízený důlní dozorce
podvlak prkna k doplnění výdřevy při sypké hornině
pógn skruž
  oblouk kolejnice
pokos záběr
pole dolové pole - propůjčené dolové míry
  svobodné pole - dosud nepropůjčené pole
  část, oddělení dolu
  volný prostor mezi dvěma dveřejemi
poledne jih, žíla směru h 9 až 12
polevoj směrný překop
policajt váleček, zabraňující sjíždění dopravního pásu na stranu
  zarážka důlních vozů
polivok postřikovač uhlí v místech, kde se drží plyny
políznutý s náletem
polouhémšín obruč na sudy
položit položit míru - určit její polohu v terénu
póna dráha, železnice
ponk pracovní stůl
popelák dvojitá uzavírací zeď, které je vyplněno popelem
popouštět spouštět vozy na svážné
poprašek vrstva kamenného prachu, zneškodňující uhelný prach
por nosítka, truhla
pór vrták, nebozez
pormašina vrtací stroj
porta okrajový pás, obruba
porubiště porub
pořádek hornický cech
pořiště topor hamerního kladiva
poručník plnomocník, faktor podílů
posadit, sadit sázet oheň
pošprác rozpěra, příčka
pouk plocha kladiva, kterou se tlouklo na želízko
pouštění otvor ve spodní části pece, ketrým se vypouští kov z pece
poval plošina mezi žebříky v šachtě
  pracovní lešení
  poschodí v těžní kleci
povalnice povalová rozpora
povrzák rána naprázdno, bez účinku
pozředět menší množství rudy v žílovině
pradleček mladý dělník v úpravně
prádlo propírání rud v úpravně
  zařízení na propírání rud
  budova úpravny
práh trám, spojující dolní konec stojek
prach nejjemnější suchý podíl při úpravě
prajzák sekáč s výměnnou špičkou
pramen žíla
praškař dělník posypávající uhlí v dole kamennou drtí
prašnice nesoudržný prachový nános
prauch obyčej, zvyk
prázdný prázdná kychta - bez rudy
  pustý - bez důlního provozu
pregíř razič mincí
prechštangle páčidlo
prejtíř dělník v úpravně
prejtovat rudu roztloukat, třídit a oddělovat od jaloviny
prems svážná, těžba po svážné
premza brzda těžního stroje
premspant pásová brzda
prenar přečišťovač stříbra
prengada dílna, kde se razily mince
presovaný luft stlačený vzduch
proba, pruba zkouška, analýza
probíř, prubíř zkoušeč, analytik
profárat vykonat obchůzku dolem, prohlédnout důl
  odpracovat směnu
prokovaná ztráta železa při zkujňování
prolomit prorazit
promelek ztráta při úpravě rudy
propalek větší zpotřeba dřevěného uhlí, než je stanoveno
propavovat utrpět ztrátu při provozu dolů
proplástek vrstva jaloviny mezi vrstvami uhlí
propůjčka udělení práva dobývat vyhrazené nerosty
  dolové pole touto propůjčkou vymezené
prosednout razit štolu, hloubit šachtu
  prorazit skrz žílu
prosek zásek, šrám
prosekávač sekáč na záseky, šrámy
prosívky prosáté uhlí, ruda
proslojek slabé kožisko, nevhodné k dobývání
prospekce vyhledávání ložiska
prostup průlez
  křížení žil ve směru nebo úklonu
protičelba současně proti sobě ražené štoly
protiklonný opačného úklonu
protrhovat odrubávat
proval propadnutí nebo protržení sypké horniny
provašovat propírat
provize zaopatřovací důchod
provizorka dočasná pomocná stojka
provizyja hornický důchod
prožabrovat vyzmáhat, vyčistit
prsa přední část pece
prubéřská cedule zápis o zkoušce
pruboj průbojník
prubovna zkušebna rud a kovů
prut rychle, ale nekvalitně házet uhlí na pás
pruch zaboření, zával
průlom průval
průsek šrám při počvě nebo stropu k uvolnění uhlí klínem
průst přední část
prušlok průbojník
prutrgelt srážka do bratrské pokladny
průtrž náhlý výron
prychovitý ehký, drobivý
přebírač dělník, třídící rudu
přebírka třídění rudy
přebitka prorážka, pomocná chodba ražená v uhlí, spojující třídu s průvodní chodbou
předek pracovní místo na konci chodby, konec chodby
překladač dělník, překládající žlaby nebo pásy
překop chodba ražená příčně nebo kolmo na směr ložiska, sloužící k dopravě, větrání
  hlavní důlní chodba, vedoucí k ložisku, ražená v hlušině
  chodba ražená kolmo na slednou, k vyhledávání paralelních žil
přeplecený prokládaný
přerážka prorážka
přesadit přeplnit pec rudou
  přemístit mezník na jiné místo
  přemístit klec k těžbě na jiné patro
přeseknout špičákem odsekat uhlí na bocích štoly
přesyp místo, kde se těživo přesypává z jednoho dopravního zařízení do druhého
přiběrák nástroj na rozšiřování vývrtů
přibírat dodatečně rozšiřovat průřez důlního díla
přicvejtovat přibírat
přiklánět se sbližovat se
příklonný stejného úklonu
příkon práce přesčas
přikovaná železo, vyrobené při zkujňování nad stanovené množství
přiložit doplatit cupusem ztráty
přiměřit vyměřit dodatečně další míru
přípalek uhlí uspořené při zkujňování železa
přísežný pomocník správce revíru
přistálý směna navíc
přítes dřevěný klín, kterým se u stropu zaklínuje stojka
pucka těžké kladivo na dlouhé násadě
pucovat čistit
půda žáruvzdorný kámen na dně vysoké pece
  železná plotna na dně zkujňovací výhně
  železné desky na podlaze koryta stoupy
pudlování zkujňování v plamenné peci
pufr nárazník
pugrancl ochranný kotouček na nebozezu
pucherc hrubé kusy rudniny
  ruční třídírna
pucherné nájem za užívání stoupovny
puchnutí puchnutí uhlí - zvětšování objemu při koksování
  puchnutí dřeva - tlení, ztráta pevnosti
puchovat drtit
puchovní železo kování patky pěcholu
puchýrna stoupovna, drtírna
puchýř pracovník u stoupy
pulc, pulec prozatímní stojka
pulkrancl věneček / při vrtání /
půlnoc sever, h 0
půlpár polodveřej, jedna stojka se stropnicí
pulvezok konec vrtné díry pro náboj
pumpař dělník obsluhující čerpadla
punovat zakalit železo
pupek čep obrtlíku na toporu hamerního kladiva
  hák, na kterém visí táhlo pumpy
  výstupek na násadě hřebla
půra dopravní truhla, kolečko, vozík
purník odbíhač
pustit odpíchnout pec
  pustit vodu na vodní kolo
  uvést do provozu stroj
  zahájit tavbu
  začít dmýchat
  opustit důl, pracoviště
pykslgelt bratrský peníz
pyropissit hnědé uhlí s velkým obsahem vosků a pryskyřic
pyskáč vrták s bočním ostřím