Zvláštní výrazy užívané v různých dobách při těžbě a zpracování nerostů

O

oberhajer přední dělník, předák
obchůzka prohlídka dolu
  štola ražená okolo závalu
obléz puklina
obložit obsadit důlní dílo dělníky
obr naddůlní
obramt vrchní báňský úřad
obrhajer poddůlní
obrperkrát vrchní báňský rada
obrštajgr vrchní dozorce
obruba okraj žíly
obsec ústup, schod
obšichta proplástek
obtajch hloubení
obtajchpíň poval na hloubení
obtínat začínat rubání od nové prorážky
  obejít zával v porubu
obval prohlubeň na povrchu, vzniklá poddolováním nebo propadem půdy kolem zabořené jámy
  halda nasypaná kolem jámy
obvedení důkaz o opuštění dolu novému nájemci
obzajtnut zašpičatit stojku
obzor patro dolu
ocásek zadní konec kovadliny hamru
očko zrnko nebo lupínek rudy v hornině
odbíhat odvážet
odbíhač ten, kdo odváží - hunty, kolečka..
odbírka kontrola plnění úkolu
odevstalý od pevné horniny odtržený, ale zadím na původním místě držící
odhon skluz
odjůmač ten, kdo na povrchu z klece vyráží vozíky
odkajlovat klínem odtrhnout
odkaliště nádrž k usazování kalu z úpravny
odkliz odstraňování skrývky lomu
  povrchová těžba uhlí
  povrchový důl
  výsypka hlušiny
odklonný protiklonný
odkor slabé prkno s kůrou
odlupek nepevná, slabá vrstva horniny pod pevným stropem
  spadlý kus horniny ze stropu
odmrsk odboční žíla
odnož odžilek, odslojek
odpaření opad
odramovat odklízet, skrývat
odrazit odepnout těžné nádoby
  vyrazit vozíky
odrážka přibírka stropu nebo počvy
  nárazník hamerního kladiva
odrubky odpad při rubání
odrubové dobývání pilířování s výstupkem
odsábrovat odklidit
odsednout postoupit dále na čelbě
odslojek oddělená část sloje
odstupek plošina vybudovaná na svahu
odsun doprava těživa z porubu na hlavní třídu
odšramovat otlouci, sbít
odštercovat uklidit, vyčistit
odval halda, výsypka
odvaliště místo pro haldu
odžilek odbočná žíla, odmrsk
ohlubeň ústí jámy
ohňař ten, kdo proměřuje důlní větry
ochoz pomocná štola
oklepat klepáním prozkoumat kvalitu stěn a stropu
okov těžní nádoda
okrsek území výhradního kutiště
onpruch nálom, objev rudy
opálka objemová míra
opeření bednění proti opadu horniny
opíchat bodcem zkoušet pevnost výdřevy
oprám povrchový lom
optajch hloubení
orámovat otrhat natržené kusy horniny
orgel dlouhá stojka
  stojkořadí
ort pracoviště, čelba, předek
ortík chodbička po vyrubaném odžilku
ortvajs chodbicování
osednout zůstat vězet v šachtě
osnova projekt budoucího rubání
  sloupy, mezi nimiž se pohybují pěcholy stoupy
oškrt nástroj k osekávání vyzdívky pece
  hrot sbíječky
oštufovat odebrat vzorek
  vysekat značku
oukolník dělník, pracující v úkolové mzdě
ouloch navaření opotřebovaných částí nástroje
oušrám rýha způsobená šramáním
  měkká vrstva na obrubě žíly
outinka sekáč k odsekávání železa
ovrubeň ohlubeň
ozokerit zemní vosk