Zvláštní výrazy užívané v různých dobách při těžbě a zpracování nerostů

M

magacinér skladník
magnetka magnetit
majzlík sekáč
  dlátový vrták
makšajder důlní měřič
mančaft osazenstvo dolu
manerc ručně upravená ruda
maras bláto
markovňa místnost, kde se vydávají evidenční známky
markšadování vyměřování dolů
markšajdka měřická kancelář
markšajdr důlní měřič
markštan mezník, hraniční kámen
maršalštupa měřická značka
marštalíř podkoní
masa žáruvzdorná hlína
  slévárenský písek
mastnice jíl
mašina stroj
našinka vrtací stroj
  důlní lokomotiva
mašinkář horník, který vrtá strojem
  strojník těžního stroje
  sazeč v úpravně
  řidič důlní lokomotivy
maur zeď
mazání vymazávání jílem
mázlík sekáč
mečík příčka žebříku
medvěd hrouda železa
mechanika strojní dílna
měkčina měkká hornina
l jemně rozdrcená hornina
mělčina hořejší část dolu
měna královský výkup drahých kovů
metergedinge úkolová práce podle délky
letrovka metrová měřická tyč
mez hranice dolových měr
meziměří přebytek
míhadlo táhlo pro přenos výkonu
minckomora mincovna
mincmistr správce mincovny
mintloch ústí štoly
misa vyloupnutý kus horniny ze stropu
miska část kahance, ve které je lůj nebo olej
mítač narážeč
mitl celina
  proplástek
mitloch zesilující stojka ve dveřeji
mitlort mezipatro
mjelačka kladívko na zkoušení pevnosti stropu
mlátek kladívko
mluvnice hlásná trouba
mlýnkování způsob dobývání nálevkovitým přibíráním stěn komína
močidlo jímka na vodu na nárazišti šachty
mourák lícní kámen
mourař důlní zedník
mourunk zakládka stěny
mrtvé uhlí sloj, na kterou přestal působit tlak nadloží
mulda pánev, kotlina, příkop
mundůr hornický stejnokroj
muntloch ústí štoly, ohlubeň jámy
murovat zdít
mutovat žádat o propůjčku
mydlák málo hodnotné uhlí