Zvláštní výrazy užívané v různých dobách při těžbě a zpracování nerostů

K

kaban shluk, peň
kačena brzdový kotouč
kadlub slévací forma
kahanec, kahan hornická lampa
kajl klín
kajlovat pracovat klínem
kalhoty do vidlice rozvětvená roura
kalpak úřednická parádní čapka bez štítku
kama ozub, zářez v rozpínkové stojce
kamencárna závod na výrobu kamence
kamerlik vylámaný prostor pro vrátek
kamínek sloučenina kovu se sírou / hutní kamínek
kamínkování tavení olověného kamínku
kamp tvrdá hornina uprostřed měkké
  zčásti od stropu uvolněná hornina, hrozící sesutím
kanapas břidlice
kanelové uhlí svíčkové uhlí
kaňk rudní žíla
kaňkoví výplň žíly
kapa stropnice
  topůrko, násada
kapela, kapelka mistička na čištění zlata
kapice stropnice
kapsa malý měch na vynášení rudy
kapsle rozbuška
kapucín měkké hnědé uhlí
kára kolečko
karát váha drahých kamenů
karbová ocel ocel na výrobu sekáčů
karby kuřavka, zvodnělé písky
karovat vozit v kolečku
kasa bratrská pokladna
kasír pokladník
kasírovat propustit z práce
kaslík, kastlík dřevěná bednička na nabírání drobného uhlí
kašket vysoká parádní hornická čepice
kašna poval, lešení
  hráň
kašnař dělník, stavějící kašny
katr záklopka komína na odvod kouře
  mřížové dveře
  síto v úpravně
kátro zpětný ventil
kavna šachetní budova, nad ohlubní
kaz rozsedlinka uhelné sloje
kdyně úkol
keň peň, shluk
  suť
kfant velký kus horniny
kfel výroba
kfír šachetní věnec, roubení
khenk záves, oko
kibel okov, kbelík
kiln pražící pec na kyzy
kilof špičák
  švancara, slavnostní hůl
kilverk chladící věž
kiplora výklopný neckovitý vozík
kipovat vyklápět
kirfira předák party
kisňa bedna
  důlní vozík
kitla kabát hornické uniformy / kitle
kivat rychle pracovat
klabovat vymazávat dřevěné komíny hlínou, aby neměly falešný tah
klabverk mazanina
klafder velký kus uhlí
klajz koleje
klamra tesařská skoba
klanc galenit
klandr zábradlí
klaničák vůz pro dopravu dřeva a tyčovin
klápet dřevěná kulatina
  velký balvan soli
klapetek malý odřezek ze stojky
klarit pololesklé uhlí
klasírování třídění podle velikosti / v úpravně
klást usadit mezník
  vymezit polohu dolové míry
  ukládat
klauptyš přebírací stůl v úpravně
klaznovat vybírat čistou rudu z hlušiny
klej asfalt
klejt oxid olovnatý
klepec lešení před čelbou
klepeto část ojnice, táhla
  součást nakladače
klesnit prosekávat špičákem
klícková výstuž výstuž vyrubaného prostoru ve tvaru krychle
klika rukojeť k otáčení vrátku
  páka, převádějící rotační pohyb na přímočarý
  pravoúhlý ohyb žíly
klikaup Glück auf - hornický pozdrav - Zdař Bůh
klínování trhání skály klíny
klívr povlak rudy
klobouk kryt sháněcí pece
  železný klobouk - zvětralý výchoz ložiska
  výlomek horniny ve tvaru homole
  ochranná stříška nad těžní klecí
klon spojka kliky s hřídelí
klopačka věž s dřevěným ozvučným prkénkem k vyhlašování směn
klopejzna držák táhel vodotěžního stroje
klopíř dělník, vyrábějící polotovary mincí
klopovat přebírat haldy
klopy ruda vybraná z hald
klouznit doutnat
kluft prubířské kleště
klunkerpartyja parta starých horníků
knechtova kože měch na ruční čerpání vody
kňoury drátové stříbro
kobka domek horníka
kobyla nadhazovací kladivo v hamru
kocábka truhla, ve které se vozila ruda v dole
koliba výklopný důlní vozík
kolotoč otočný přebírací stůl
kolovrátek cívka na lanko důlního měřiče
komín svislé mezipatrové důlní dílo
komínovat razit komín
  vypadávání horniny ze stropu
komora velká vyrubaná prostora
komorování způsob dobývání komorami
kompost kompas
konk žíla
konkovina žílovina
konštýř dělník, který lil vodu na železo v hamru
kopna stropnice
kopňak kulatina na stropnice
kopyto forma na odlévání desek
korb komín na větrání
koreček součast nakladače
korfule mincovní odstřižky
kornout kožené těsnění pístu pumpy
korpus válec, na který se navíjí lano vrátku
koruna ostří vrtáku
  střecha těžní klece
korunáč korunový vrták
koří šíny profilové železo
koš dutá míra na uhlí
  součást drtiče
košt vyúčtování důlního provozu
kotlina propadlina
  uhelná pánev
kouty zbytky rudy po úklidu
kovadlo kovadlina pod hamerním kladivem
kováříček permoník
kovkop havíř v rudném revíru
koza klaničák
  podstavec na řezání dřeva
  motorový vůz OKD
kozlík stojan ruční vrtací soupravy
  formovací rám ve slévárně
  zajišťovací součást stavidla
kože radšachetní velký měch z volské kůže ke strojní těžbě rubaniny nebo vody
kožedržec ten, kdo držel kože při plnění
kožošvec výrobce koží
krac škrabka, hrablo
kracfír poddozorce, poddůlní
kracle škrabka, hrablo
kragel postranice důlního vozíku
krajboch droba
krajc stojka, která nestojí v páru
krajcštreka křižovatka důlních chodeb
krajčák druh špičáku
krajina prkno s kůrou na jedné straně
  část žíly v nadloží nebo podloží, které se přibírá později
krajzna geoda, drůza
král surový kov po tavbě
  jádro milíře
krampa hřeblo, hrabačka
krancetla nemocenský lístek
  doba nemoci
kranšichta denní sazba nemocenského
kratce škrabka, hrablo
krátče rozpěrka
kratečka vyškrabovačka drti z vrtu
krauboch droba
krček spojovací štola mezi dopravní chodbou a komorou
krejfle krupky
krenfajer výheň na zpracování strusky
krně žlab, koryto, stružka
krobštán železná tyč s oky na obou stranách
kročej délková míra
krogn nástavba
krok porubu postup za jeden pracovní cyklus
krokvička sloupek u kahanu, stojánek
kronpor korunový vrták
kropič zaměstnanec, který kropí uhelný prach vodou
kroupa, krupka drobná zrna rudnin
kroužek okrouhý kus loje do kahance
kruchost schopnost rozpadat se na kousky
krumpus hák, na kterém je upevněno táhlo pumpy
krupice velmi drobné uhlí
  drobná frakce při třídění
krupové železo hrubé tyčové železo
krušec tetraedrit
  vzorek rudy
krušek směs křemene a sulfidických rud
kryka hůl, berlice
  škrabka
kryst lešení
křídlo odbočná chodba
kříž místo, kde se kříží rudní žíly
  laťový kříž - výstražné znamení nebezpečných prostor
  větrný kříž - zařízení, zajišťující oddělené proudění vtažných a výdušných větrů na křižovatkách
křižák křížový vrták
  výstuž křížení důlních chodeb
ksenk hloubení
kšandy popruh na tahání důlních vozíků
kštel podstava vysoké pece
kštelovat stavět podstavu vysoké pece
kukla část dýchacího přístroje, kryjící obličej
kuks, kukus důlní podíl - “akcie”
kukuk lucernička, která se stavěla do lampy zvané plenta, používali učňové
kule kroužek s hákem na spojování důlních vozíků
kulmistr v hamru hospodář s uhlím
kulšitr v hamru přiděloval uhlí k pecím
kumpast kompas
kumpěloř vedoucí umýváren
kunst vodotěžný stroj
kunstamt správa stavebního a strojního odboru
kunstfotr obsluha vodotěžného stroje
kunstmajstr stavitel vodotěžných strojů
kunstštajgr dozorce vodotěžných strojů
kupelketa řetězová spojka na spojování důlních vozů
kuple ozdobná spona
kuplunk spojka na lokomotivě
  spojka na zavěšování na lanové dráze
kuprový kamínek struska s obsahem mědi
kuřavka tekoucí písek, zvodnělý písek
kusovina hrubé uhlí
kutací průzkumný
kutiště výhradní území tvaru kruhu o poloměru 425 m, kde je povoleno vyhledávat vyhrazené nerosty
kux kukus
kůže těžní měch
  hornická zástěra, flek
kvarc křemen
kvartal čtvrtletí
kvartování rozdělování vzorku na čtvrtiny pro lepší homogenizaci / v úpravně
kvečverk drtič
kveltykovat zmáhat
kventl, kventlík váhová jednotka
kvercedule soupis těžařů
kverk těžař, báňský podnikatel, majitel kuksu
kverský těžařský
kveršlák překop
kvint závit
kychta vsázkový otvor vysoké pece
  vsázka do pece
kylop špičák
kypr výklopník
kysíř odlévač cánů
kytle hornická blůza
kyveláž tybingová výstuž
kyvle okov, kbelík
kyz pyrit
  obecný sirník kovu
kýza hřeblo
kyzkomora uložiště kyzu