Zvláštní výrazy užívané v různých dobách při těžbě a zpracování nerostů

H

hadry vadné stojky
hajcman železná výztuž / podle výrobce /
hajr lamač
hák ostrý ohyb sloje, žíly
halda odval, hromada materiálu
haldář zaměstnanci na vyvážce hlušiny
haldiště místo pro haldu
  právní nárok na místo pro haldu
halma topůrko, násada
halt hodnota, obsah
hamerník majitel hamru
  obsluha hamru
hamerní výheň zkujňovací pec
hamr strojní kovárna
hamrplech kování na pěcholech stoup
hamršmíd pomocník hamerního mistra
hamulec brzdič důlních vozíků
handpajsl malý perlík
handštán ukázkový kus rudy
handštrych rozpěra
hant nadloží
hantolec rukojeť
hašlerky brikety z uhelného prachu a drti
hašpl vrátek, rumpál
  slepá šachtice, hloubení
hašplíř pracovník u ručního vrátku
hašplovat vytahovat ručním vrátkem
haubina starý typ sbíjecího kladiva
haupíň lešení, ochranný poval
hauptdynk hlavní úkol
hauptkonk hlavní žíla
hauptštreka hlavní štola
haur ten, kdo na hamru nakupoval dřevěné uhlí
havírna hornický stav
  šachta, důl
havíř rubač, lamač
havirščoky pracovní oděv
hažovat kutat, hledat rudní ložisko
hebel řídící páka u strojního vrátku
herle vačka
hejič kontrolor mincovních polotovarů
hejpánek ohlubeň jámy
hejzelna topůrko
helfer pomocník
hendle držadla
henk závěs, závěsné oko
henkovat zavěšovat
  spojovat důlní vozíky
hert pec na rafinaci stříbra
  úpravárenský splav
  nístěj vysoké pece
  výheň
hever zvedák
hilfka pomocná kolej
hilfštempel pomocná stojka na posílení výdřevy
hlásný ohlašovatel směny / anklopéř /
hlava širší konec klínu
  ostří ručního vrtáku
  nejvýše položená část sloje nebo žíly
  čelba - shlaví
  horní konec svážné
  pracovní hlava stroje
hlavatka tesařská sekera
hlavík u úpravárenského splavu nakloněná deska pro rozvod vody a kalu
hliňák dělník, který kopal hlínu pro doly
hlubina podzemí
hlušina nepoužitelná hornina
hnací pec pec na oddělování stříbra od olova
hnání zapažování
  ve skále vysekaný otvor pro břevno
hnát razit chodbu
  uvádět do provozu
  oddělovat stříbro od olova
  uvést do chodu vysokou pec
hnízdo nepravidelně uložená ruda
  otvor pro stojku ve skále
hodina úhlová míra na hornickém kompasu
hodit odtrhnout kus skály
hofmistr správce horního revíru
hofrát přednoste horního závodu
hokejka dozimetr
hokovat kontrolovat váhu mincí
holunk sedlo na horní straně stojky, kam se opře stropnice
hora terénní vyvýšenina
  dolové pole
  důlní revír
hormistr správce dolu
hornice perkytle, hornický oděv
horní dřevo azbest
horník majitel důlních podílů
  každý zaměstnanec dolů
  důlní dělník
horní regál právo panovníka na výhradní dispozici s ložisky drahých kovů
horní revír oblast, ve které se vyskytuje ložisko ve větším rozsaku
horniště hornina
  ložisko
houska slitý kus roztaveného kovu
hráň hranice z krátkých trámů od počvy ke stropu jako výstuž
hranice konstrukce, ka které je zavěšen nárazový splav
hrouda železo z kusové pece
hrubačka hrubé kusové uhlí
hruď dolní část přední pecní stěny kusové pece / dýmačky
bet zesilující žebro na lopatě
  zadní kámen v podstavě vysoké pece
hřeblo škrabka, pohrabáč
hřivna jednotka váhy drahých kovů
hubený chudý, s nízkým obsahem užitkové složky
hůl prutové železo
hunčař odbíhač
hunt důlní vozík
huntmistr údržbář důlních vozíků
huntštosar odbíhač
hutman dozorce
huťmistr správce huti
hýle dřevěná korba vozu
hylsna objímka, dutinka