TRHACÍ PRÁCE PŘI RAŽBĚ

Prostředky trhací techniky

Výbušniny

Rozdělení výbušnin podle povahy výbuchové přeměny:

Rozdělení podle použití na pracovištích:

Rozdělení podle konzistence:

Rozdělení náložek průmyslových trhavin:

Označení použití podle barvy obalu:

 

Důlní skalní trhaviny

Trhavina Druh trhaviny Výrobce Výbuchové teplo (kcal/kg) Měrný objem plynů (l/kg) Detonační rychlost (m/s) Přenos detonace (cm)
Danubal 1 poloplast. CHZ Litvínov 1060 886 3800 15
Perunit 20 plastická VCHZ 1115 853 5600 7
Perunit 22 plastická VCHZ 1050 812 5740 10
Perunit 28 plastická VCHZ 1145 862 6000 14
Danubit 1 plastická CHZ Litvínov 1050 862 5000 8
Danubit 4 plastická CHZ Litvínov 1230 845 5500 8
Perunit 44 plastická VCHZ 1148 801 6100 20
Infernit PN 40 plastická speciální VCHZ 1070 700 6200 15
DAP 1 B sypká   900 950 3000  
Permonex V 19 sypká VCHZ 967 905 4800 8
Permonex V 10 sypká VCHZ 1200 837 4300 7
Karpatit 1 sypká CHZ Litvínov 894 911 3800 8

 

Důlně bezpečné trhaviny

Trhavina Druh trhaviny Výrobce Výbuchové teplo (kcal/kg) Výbuch. teplota (°C) Detonační rychlost (m/s) Přenos detonace (cm) Kyslíková bilance (+ %)
Semtinit 46 plastická protiplyn. VCHZ 500 1535 4400 2 5,6
Semtinit 45 plastická protiplyn. VCHZ 596 1703 5400 6 2,2
Semtinit TV 40 plastická - tlak. voda VCHZ 782 2040 5700 10 0,6
Carbodanubit plastická protiprach CHZ Litvínov 912 2474 5300 9 2,2
Dimitrit 2 sypká protiprach CHZ Litvínov 615 2372 3000 10 5,7
Synthesit (V) 2 sypká protiprach VCHZ 800 2165 3800 4 0,6
Ostravit V 70 sypká protiplyn. II. třídy VCHZ 409 1326 2300 25 10,1
DAP 2 B sypká protiprach   750 2000 2800 6 ---
Slavit poloplast. protiplyn. CHZ Litvínov 700 1900 3300 15  
Harmonit poloplast. protiplyn. II. třídy CHZ Litvínov 500 1500 1900 14  

 

Rozbušky

Elektrické milisekundové rozbušky české výroby

Druh DeM DeM-Al DeM-Zb DeR DeM-15 DeM Sicca DeM Zeon
Celkový počet stupňů 22 12 12 11 12 12 12
Počet časovaných stupňů 21 11 11 10 11 11 11
Počet mžikových stupňů 1 1 1 1 1 1 1
Označení stupňů 0 - 21 0 - 11 0 - 11 0 - 10 0 - 11 0 - 11 0 - 11
Interval zpoždění (ms)
0 - 18:23
18 - 21:30
23 23
0 - 4:40
4 - 10:80
15 23 23
Barva přívodů mžikového stupně červená červená červená červená červená zelená bílá
Barva přívodů časovaných stupňů červená / bílá   zelená / bílá červená / zelená červená / modrá zelená bílá
Materiál dutinky Cu Al Cu Cu Cu Cu Cu
Délka dutinky (mm) 50 - 100 56 - 86 50 - 86 50 - 87 50 - 87 50 - 86 56 - 86

 

Elektrické časované rozbušky české výroby

Druh DeD DeD-Al DeP DeP-Al
Celkový počet stupňů 13 12 13 12
Počet časovaných stupňů 12 11 12 11
Počet mžikových stupňů 1 1 1 1
Označení stupňů 0 - 12 0 - 11 0 - 12 0 - 11
Interval zpoždění (ms) 250 250 500 500
Barva přívodů mžikového stupně červená červená červená červená
Barva přívodů časovaného stupně červená / žlutá červená / žlutá zelená / žlutá zelená / žlutá
Materiál dutinky Cu Al Cu Al
Délka dutinky 50 - 77 56 - 86 50 - 77 56 - 86

Trhací práce

Upnutí horniny a počet volných ploch

Volný povrch, na který působí výbuch nálože se nazývá volnou plochou. Počet volných ploch závisí na charakteru hornické činnosti. V otvírce a přípravě hlubinně dobývaného nerostu je k dispozici zpravidla jediná volná plocha, a to plocha čelby. V dobývkách a přibírkách chodeb ražených po vyuhlení předstihu v užitkovém nerostu jsou k dispozici dvě a více volných ploch. S jejich počtem souvisí upnutí horniny. Čím větší počet volných ploch, tím menší upnutí horniny a naopak. Počet volných ploch má při trhací práci podstatný vliv na velikost nálože.

Klasifikace náloži a rozmístění náloži v profilu

Podle tvaru se nálože rozdělují na táhlé a soustředěné. Táhlá nálož je taková nálož, jejíž délka je minimálně desetinásobkem jejího průměru, ostatní jsou považovány za soustředěné.

Podle konstrukce nálože se táhlé nálože rozdělují na souvislá, dělené s meziucpávkou a dělené s mezerami (lehčené).

Podle účinku se nálože dělí na nálože s vnitřním a vnějším účinkem. Za vnější účinek se považuje nakypření, sesuv a odhoz rubaniny. Vnitřní účinek má odpal uvnitř objektu - sklípkování, geoseismické odpaly.

Z hlediska usměrnění se dělí nálože na usměrněné a neusměrněné, které působí stejně všemí směry.

Při ražení důlního díla s maximálním upnutím horniny rozdělujeme nálož do těchto skupin vývrtů:

Při vrstevnaté hornině se vývrty vrtají pokud možno kolmo na směr vrstev, nebo alespoň tak, aby vrty vrstvy křížily.

Průměr vývrtu a nálože

Pro umístění dané trhaviny je nutným požadavkem shodnost průměru vývrtu a nálože. Tento požadavek platí pro většinu trhacích prací s vyjímkou některých speciálních metod (řízený výlom), kde se požaduje radiální vylehčení nálože. Při nabíjení náložkových trhavin je z manipulačních důvodů nutný volný prostor mezi náložkou a stěnou vývrtu. Tento prostor má být minimální (rozdíl 2 až 4 mm). Optimální velikost průměru náložky závisí na druhu použité trhaviny, fyzikálně mechanických vlastnostech horniny, druhu odstřelu, délce vývrtu, požadované fragmentaci atd. Orientačně platí pro ražbu chodeb průměry vývrtů 28 až 50 mm. Pro díla malého profilu se používají vývrty pod 33 mm, pro střední profily 33 až 38 mm, pro velké profily nad 15 m2 průměry až 50 mm. Zvětšení průměru vývrtu a nálože zvyšuje detonační rychlost a tím i trhací účinek, snižuje počet potřebných vývrtů, snižuje dobu nabíjení a zvyšuje součinitel využití vývrtů. Zároveň ale zvětšuje kusovitost nastřelené rubaniny a vyzváří větší nadvýlomy.

Ucpávka

Ucpávka zaplňuje zbytek vývrtu mezi náloží a ústím, nebo při použití dělené nálože s meziucpávkou i prostor mezi jednotlivými náložkami. Funkčně musí splňovat tyto požadavky:

Zálomové ražení

Trhavina uložená v zálomových vývrtech má za úkol vytvořit další volné plochy postupně rozšiřované na požadovaný obrys. Aby se uplatnil efekt zálomu, je třeba zálom odstřelovat s časovým předstihem před dalšími vývrty.

Zálomy sbíhavé mnohostranné

Zálomy sbíhavé mnohostranné

Pyramidový a kuželový zálom se liší pouze počtem vývrtů - pyramidový je tvořen 4 vývrty, kuželový 5 nebo 6 vyvrty. Tyto zálomy jsou vhodné pro ražení v kompaktních horninách nebo v horninách vrstevnatých s vrstvami kolmými k ose důlního díla. Pro obtížné vrtání je jejich použití omezeno.

záloby sbíhavé mnohostranné

Klínový zálom patří mezi nejpoužívanější zálomy vůbec. Vývrty jsou uspořádány do prostorového klínu podle vrstevnatosti a pevnosti horniny. Při požadavku větší zabírky lze použít vícenásobný klínový nebo kuželový zálom. Výhodou je poměrně malý odhoz horniny a spolehlivost.

klínové zálomy

Zálomy sbíhavé jednostranné

Tyto zálomy se používají ve vrstevnatých horninách s dobrou odlučností a malou mocností vrstev. Odlučné plochy jsou využívány jako plochy nejmenšího odporu. Výhodou je malá spotřeba trhavin.

jednostranné sbíhavé zálomy

Zálomy kombinované

Zálom nůžkový je tvořen dvojicí zkřížených vývrtů a hornina v zálomu je pak namáhána na střih. používají se v měkkých horninách.

Zálom vějířový je buď kombinací jednostranného a mnohostranného sbíhavého zálomu, nebo rozšíření jednostranného sbíhavého zálomu. Z hlediska běžné vrtací techniky je nejvýhodnější vějířový zálom boční.

kombinované zálomy

Zálom přímý tříštivý - kanadský

Zálom je tvořen soustavou vývrtů rovnoběžných s osou důlního díla, z nichž některé nejsou nybity a tvoří tak volné plochy pro ostatní nabité vrty. Průměry nabitých i volných vývrtů jsou zpravidla stejné, odpalováné se děje současně. Zálomy se používají v pevných kompaktních horninách. Nevýhodou je menší spolehlivost.

tříštivé "kanadské " zálomy

Zálom přímý uvolňovací - válcový

Zálom je tvořen soustavou vývrtů rovnoběžných s osou důlního díla, z nichž některé nejsou nabity. Volné vývrty jsou obvykle vrtány ve větším průměru (50 až 200 mm), nabité vrty jsou v obvyklém průměru (kolem 30 mm). Vývrty se odpalují postupně. Vývrty se vrtají pomocí šablony nebo podle označení přímo na čelbě. Výhodou válcového zálomu je zvětšení zabírky, nevýhodou zvětšení počtu vývrtů v zálomu a jejich různý průměr, dále zvýšená spotřeba trhavin, náročnost na precizní vrtání a závislost na geologických podmínkách. Zálomy jsou vhodné do pevných kompaktních hornin.

válcové zálomy

Zálomy přechodné

U trychtýřového zálomu je trhavina soustředěna do jednoho bodu nabitím vývrtu o průměru 80 až 100 mm. Modifikací je použití vývrtů menšího průměru, které jsou soustředěny na malé ploše a všechny nabíjeny.. V obou případech jsou vrty vrtány rovnoběžně s osou důlního díla.

Zálom stupňovitý je tvořen dvojicemi vývrtů rovnoběžných s osou důlního díla, které jsou vrtány s odstupňovanou hloubkou. Úhel zálomu má být menší než 40o. Výhodou zálomu je nezávislost zabírky na velikosti profilu, jednoduché vrtání (platí zásada raději navrtat 5 cm úpadně než 1 cm dovrchně). Při ražení v pevných horninách se v zálomu vrtají 1 až 2 pomocné vývrty na celou hloubku zabírky. Zálom ve srovnání s klínovým je vhodný pro zabírky nad 2 m.

U šroubového zálomu jsou vývrty vrtány rovnoběžně s osou důlního díla, umístěny na kružnici s jedním středovým vývrtem. Vytvoření a prohlubování záseku je umožněno odstupňovanou délkou zálomových vývrtů.

přechodné zálomy

Bezzálomové ražení

Při tomto způsobu ražení je využíváno specifických vlastností milisekundového roznětu. Vývrty jsou rovnoběžné s osou důlního díla a jsou v čelbě rozmístěny v pravidelných sestavách. Všechny vývrty končí v jedné rovině. Při bezzálomovém ražení se dosahuje vyšší zabírky, příznivé fragmentace a minimálních nadvýlomů. Nevýhodou je značný odhoz rubaniny.

vrtná schémata pro bezzálomové ražení

Obrysová trhací práce

Účelem je odstranit porušení masívu směrem za obvod raženého průřezu. Snížení nadvýlomů je dosaženo těmito způsoby: předvrtáním obrysu, polštářovým odpalem, metodou odstíněných náloží, metodou hladkého výlomu, metodou předštípnutí apod.

Princip hladkého výlomu je v optimálním rozložení lehčených náloží v obrysových vývrtech, přičemž se zmenšuje jejich záběr a rozteč. Tyto vývrty se odpalují jako poslední tehdy, až je naprostá jistota, že byla odtržena hornina v přibírkách. Pro zajištění volné plochy se někdy používá předrážka. Obrysové vývrty se nabíjejí malokaliberní trhavinou, která zaručuje dobré rozložení nálože a umožňuje radiální odlehčení a tím snížení rázového účinku.

Hlavní zásady hladkého výlomu:

Principem metody předštípnutí je oddělení rozdělovaného bloku od okolního masívu souvislou spárou, vytvořenou před vlastním odpalem. plocha vytvořená předštípnutím je pak rozhraní, od něhož se odráží větší část napěťových vln, vzniklých při odpalu vlastní zabírky. Zamezí se tak prostupu účinků výbuchu a vytvořená obrysová stěna se neporuší. Vývrty v obrysu jsou obvykle stejného průměru (50 až 100 mm). Nabíjí se náložkami o průměru 25 až 40 mm a délce asi 200 mm, přičemž rozteč mezi náložkami je 200 až 600 mm. Roznět je současný, nejlépe bleskovicový. Všechny nabité vrty se vyplňují ucpávkou, jejíž délka při ústí je 600 až 900 mm. U dna vývrtu se nálož zvětšuje na dvojnásobek až trojnásobek normální hodnoty. Hloubka, do které je možno předštípnutí provádět, závisí na přesnosti vrtání. Odchylka 15 cm od požadované roviny značně zhoršuje výsledek. Odpal se provádí tak, že se nejdříve odpálí nálože v obrysu a za nimi se zpožděním 50 až 100 ms první nálože vlastní zabírky.


Trhací práce při ražení svislých důlních děl

Pro trhací práci v úklonných a svislých dílech platí prakticky stejné zásady jako při ražbě vodorovných důlních děl. Užívá se nejčastěji zálomové trhací práce a používají se zálomy sbíhavé (kuželový, klínový, pyramidální) a zálomy přímé. Při ražení komínů je možno použít zálomu trychtýřového. Při ražení svislých důlních děl kruhového průřezu se vývrty rozmísťují do okruhů, jejichž počet a průměry závisí na průměru raženého díla.


Trhací práce při ražení v uhlí

Mechanismus trhací práce v uhlí je přibližně stejný jako při ražení v kameni, liší se hlavně tím, že akustická impedance uhlí je velmi nízká. Proto působí při trhací práci v uhlí jako hlavní složka výbuchu tlak povýbuchových zplodin a detonační tlak se podílí na celkovém efektu malou měrou. Důležitým faktorem je také podstatně vyšší nárok na bezpečnost.

Ražení důlního díla v uhlí v plném profilu je shodné s ražením v kameni.

Při ražení důlního díla v uhlí s přibírkou kamene se používají tyto metody:


Obrazová příloha

Číslo výkresu Předmět
001 Sbíhavé zálomy
002 Klínové zálomy
003 Jednostranné sbíhavé zálomy
004 Kombinované zálomy
005 Tříštivé, kanadské zálomy
006 Válcové zálomy
007 Přechodné zálomy
008 Bezzálomové ražení
009 Ražba v uhlí s přibírkou kamene

Razící práce