DOBÝVÁNÍ SUROVIN V LOMECH

Dobývání na skloněné lomové stěně

Při sklonu těžební stěny do 60 st. se používá dobývání odstřělováním individuálních vývrtů nebo řadovými odstřely. Při dobývání individuálními odstřely se využívá přirozené vrstevnatosti a odlučnosti horniny. Při řadových odstřelech se zároveň odstřeluje několik vrtů na jednom lomovém stupni.

dobývání řadovými odstřely

Vrtá se jen lehkými ručními vrtacími kladivy, při větším sklonu pracuje obsluha vrtacího kladiva na lanovém úvaze.

Při sklonu nad 60 st. se pracuje na stupních. Stupně pro vrtání ručními vrtacími kladivy nepřesahují výšku 4 - 6 m.

Mlýnkování (nálevkování, anglický způsob)

Tento způsob dobývání se používá při dobývání úzkého pruhu nebo čočky užitkové suroviny se slabým nadložím, kde by otvírka stěnovým nebo jámovým lomem nebyla efektivní.

Otvírka ložiska spočívá ve vyražení dopravní štoly pod ložisko a řady sypných komínů vedoucích až na povrch. Hornina se sestřeluje do těchto sýpů, které se tím rozšiřují a vytvářejí se jakési nálevky. Sýpy jsou ve spodní části opatřeny uzavíratelnými výpustmi, ze kterých se rubanina vypouští do vozíků a štolou vyváží na povrch. Takto se postupně vytěží pruh ložiska podél štoly.

mlýnkování

Rozpojování plošnými odstřely

Z povrchu horniny se zhotoví v pravidelných vzdálenostech svislé vrty, jejichž vzdálenost závisí na jejich průměru a použité trhavině. Takto se navrtá velká plocha nad lomovou stěnou (až několik set m3). Jako trhaviny se používá ledek amonný smíšený s naftou. Těmito odstřely se získá velké množství rubaniny na velké ploše, která byla před odstřelem vymezena vrty. Výška lomové stěny při tomto dobývání nepřesahuje 10 m.

Podrubné dobývání

Při vodorovně vrstvených horninách se vylamují nejspodnější vrstvy na výšku asi 2 m a vyrubaný prostor se zajišťuje výdřevou nebo se v něm nechávají nevyrubané pilíře. Po ukončení podrubu se výdřeva nebo ponechané pilíře odstřelují. Tím se nadloží podrubu zřítí a rozpadne se na jednotlivé kusy podle přirozených odlučných ploch. Tato metoda se používala dříve hlavně v pískovcových a vápencových lomech. Její nevýhoda je nedostatečné rozpojení horniny pádem do podrubu.

podrubné dobývání

Dobývání clonovými odstřely

Podstata tohoto způsobu je stejná jako u řadových odstřelů, používá se ale vývrtů o větším průměru vrtanými strojními vrtnými soupravami. Zároveň se zvyšuje výška lomové stěny až na hranici povolenou bezpečnostními předpisy.

Dobývání komorovými odstřely

Při tomto způsobu dobývání se hornina rozpojuje velkými soustředěnými náložemi, které se ukládají do komor přístupných štolami. Při odstřelu se uvolňuje velké množství rubaniny. Používal se v drobně odlučných horninách.

příprava na komorový odstřel

 


Obrazová příloha

Číslo výkresu Předmět
260 Lomové dobývání řadovými odstřely
261 Nálevkování
262 Podrubné dobývání
263 Komorový odstřel v lomu

Dobývání rud