Zvláštní výrazy užívané v různých dobách při těžbě a zpracování nerostů

C

cabivitý odkud prýští voda
cabrych ruční sítová třídička rudy
cáchovačka značkovací kladivo
  sešit pro zapisování směn
cáchovna zápisna, místnost pro shromažďování horníků
cajcl krátké hloubení / hašpl /
cajger ukazatel pohybu těžní klece u těžního stroje
cajnhamr kladivo na prutové železo
cál palec / délková míra
cálník dělník plnící měchy vodou
cálovka měch z volských kůží o objemu asi 72,8 l
cán prut kovu
cánhamr viz cajnhamr
capovat vypouštět ze sýpů
cedírna huť, kde se oddělovalo stříbro od mědi
cech báňský majetek
  cechovna
cechhauz viz cáchovna
cechovat zapisovat směnu
cechovna viz cáchovna
cechštůbna viz cáchovna
cechvoda důlní voda
cejchovat označovat, značkovat
cejn prut kovu
cejnař slévač cánů
cejnová ocel ocel v prutech
celík, celina nedotčená část ložiska
celý, celistvý hornina v okolí ložiska
cementový obsahující modrou skalici
cent, centýř závaží, hmotnost
centovina velké kusy uhlí
cesta volné prostory v dole
ceva oblá tyč, do které zabírá ozubené kolo
cimra výdřeva, dveřej
cimrhajr důlní tesař
cimrknecht kožené sedátko, ve kterém byli havíři spouštěni do dolů
cimrlink důlní tesař
cimrovat dřevit
cimrštajgr dozorce důlních tesařů
cimršupna tesařská dílna
cimrunk výdřeva
cindr doutnák, palník
cipant železný pás na stahování
cirgl kružítko
cizura mincovní odstřižek
coska lehká tesařská sekera
couk, cuk žíla, žilné pásmo
coukovina žílovina, žilná výplň
coul palec / délková míra
cubr vědro, džber
cuhup ruční řetězový stroj na zvedání a přitahování břemen / hupcuk
culag přídavek k platu
cupus doplatek, kterým těžaři kryli manko dolu vzniklé provozními náklady
cuštont práce přesčas
cvinga lanová spojka
  šroubení na spojování vzduchových hadic
cvitr žula s vtroušeným cínovcem