Železniční trať Praha Vysočany - Praha Těšnov

zrušený úsek bývalé Rakoské severozápadní dráhy

Společnost Rakouské severozápadní dráhy vybudovala dopravní spojení mezi Berlínem a Vídní v letech 1869–1875. Na našem území procházela v úseku Znojmo, Jihlava, Čáslav, Nymburk, Lysá nad Labem, Mělník, Ústí nad Labem a Děčín. Roku 1873 byla vybudována odbočná trať z Lysé nad Labem na provizorní nádraží na Rohanském ostrově, která byla roku 1875 prodloužena až na Severozápadní nádraží.

V současné době již neexistuje část této dráhy mezi Prahou Vysočany a Prahou Těšnovem (bývalým Severozápadním nádražím), které bylo zbouráno. Osobní doprava byla ukončena roku 1972 a nákladní doprava na Rohanský ostrov roku 1984. Tento traťový úsek vedl z nádraží Vysočany přes nádraží Libeň dolní, nádraží Karlín a konečnou stanici Těšnov. Nezachovala se ani vlečka karlínského přístavu, vedoucí dále přes Rohanský ostrov do libeňské loděnice a přístavu. Největší škoda vznikla zbytečnou demolicí nádraží Těšnov, které bylo v prostoru mezi dnešním hotelem Hilton a magistrálou. a bylo vedeno jako kulturní památka.

mapa popisovaného úseku

Nádraží Praha Těšnov

Budova nádraží, která byla komplexem novorenesančních budov, byla dílem českého architekta Karla Schlimpa, profesora na vídeňské technice. Střední trojkřídlá monumentální budova o délce 115 m, která byla vstupem do odjezdové haly nádraží, byla honosně vyzdobena monumentálním triumfálním římským obloukem s dvěma postranními oblouky s korintským sloupovím. Nad těmito čtyřmi korintskými sloupy stály čtyři alegorické sochy znázorňující Obchod, Vědu, Průmysl a Hospodářství. Na samém vrcholu budovy pak bylo umístěno alegorické sousoší Austrie, po stranách Orba a Průmysl. Stěny, římsy a stropy interiéru měly štukové dekorace, zdobily je závěsné lustry. Pravé křídlo s bohatě zdobeným reprezentačním salonem a čekárnou bylo ukončeno čtyřpodlažní budovou, v níž byla přízemní restaurace. Levé křídlo sloužilo jako příjezdový trakt a sídlily tam kanceláře. Odjezdová hala s věšadlovou stropní konstrukcí byla vyzdobena portréty měst, jimiž procházela někdejší Rakouská severozápadní dráha. Interiér doplňovala v litině provedená sochařská výzdoba. Proto bylo nádraží Těšnov považováno za jednu z nejkrásnějších nádražních budov střední Evropy. Nádraží mělo tři koleje, doplněné blízkým manipulačním kolejištěm.

Nádraží sloužilo veřejnosti téměř sto roků. V 70. letech však idea vedení dálnice středem velkoměsta dostala přednost před železniční tratí. Severozápadní nároží budovy překáželo výstavbě Severojižní magistrály. Byly zpracovány studie na záchranu budovy jejím pootočením a následným využitím, např. pro městské muzeum, v praxi však nebyly uskutečněny. 1. července 1972 z nádraží odejel poslední osobní vlak, čímž byla stanice dopravně zrušena (spolu se stanicí Praha-Libeň dolní nádraží a přilehlým traťovým úsekem do Vysočan). Uzavřené nádraží poté postupně chátralo. Počátkem 70. let bylo z důvodů přeložky inženýrských sítí a zavedení tramvajové dopravy na Hlávkův most v souvislosti s výstavbou magistrály nejprve zbořeno severní křídlo budovy. I přes tento zásah bylo v roce 1978, téměř na konci své existence, nádraží Těšnov pro své výtvarné hodnoty zapsáno do I. kategorie Státního seznamu nemovitých kulturních památek. Marné však bylo usilování o záchranu a dostavbu budovy, o její využití pro muzeum či archiv. Nakonec bylo rozhodnuto o likvidaci objektu. Před definitivní demolicí byl objekt odstrojen, byly odmontovány předměty umělecké a architektonické výzdoby a přeneseny do depozitářů Muzea hlavního města Prahy a Národního muzea. 16. března 1985 byla budova odstřelena.


Fotogalerie pozůstatků úseku Praha Vysočany - Praha Těšnov

nádraží Praha Vysočany
směr Libeň směr Lysá nad Labem
staré informační nápisy v hale
odstavené vagóny
likvidovaná část kolejiště
stavědlo na libeňském shlaví podjezd pod tratí elektroúsek
vlevo odbočuje trať směrem na Těšnov.....
.....která postupně mizí
pozůstatek traťového telefonu
zbytek přemostění Rokytky - Na Kolčavce
a dále těleso trati postupně mizí a je překryto novou zástavbou.....
.....pokračuje až v prostoru bývalého nádraží Libeň dolní na Palmovce
rozvaliny nákladní rampy a skladů
zachovaná budova nádraží Libeň dolní
zde byl ještě před několika lety dřevěný krytý můstek k bývalé pile a parketárně
stopy železniční minulosti
dále trať pokračovala okolo strážního domku k přemostění ulice Švábky
a dále vedla okolo Pražské strojírny, dříve Ruston, kam byla připojena vlečkou
za Rustonkou byl další můstek a zachované torzo traťového náspu
trať se postupně přiblížila k ulici Sokolovské, kde je stále patrné těleso trati
u křižovatky Sokolovská - Šaldova zůstal pod tratí zbytek podchodu
skladový areál a nádraží Praha Karlín
torza budov u bývalé vlečky do libeňského přístavu pozůstatek vlečky
ještě zakouřený oblouk Negrelliho viaduktu, kde procházela trať k Těšnovu
+++ další stopy po trati a nádraží Těšnov jsou beznadějně zahlazeny novou zástavbou +++

Použité podklady: