Komanditní společnost Julius Rütgers, Moravská Ostrava

Theerproduktenfabrik Julius Rütgers

Továrna Julia Rütgerse na zpracování dehtu vznikla roku 1892 a se svými výrobky - dehtem, benzolem a střešní lepenkou - se prosadila na trzích v celé Evropě. V roce 1899 zde byla zavedena poprvé u nás výroba čistého toluenu, čistého benzenu a rozpouštěcího benzolu. Roku 1900 byla také zavedena výroba antracenu. V roce 1921 byly závody přeměněny na komanditní společnost a staly se výhradním výrobcem benzolu na Ostravsku. V roce 1933 byla v továrně poprvé ve střední Evropě instalována firmou Koppers trubková destilace surového dehtu, uvedená do provozu v roce 1935. Výrobní program byl postupně rozšiřován. Po převedení většiny výroby do nového závodu ve Valašském Meziříčí v letech 1963-74 zde zůstala jen výroba kyseliny karbolové.

K zastavení provozu došlo v 90.letech 20.století.

starý provoz
kotelna
nová budova

Foto: Vladislav Konvička, 2009