Králodvorské železárny

Původní huť byla založena roku 1346 králem Karlem IV. Roku 1586 zakoupili huť Lobkovicové, kteří povolali roku 1595 do Králova Dvora francouzského hutního odborníka rytíře Jindřicha Kašpara ze Sarthu, který zde nechal vystavět první vysokou pec v Čechách.

Rozsáhlé přestavby nastaly poté, co hutě přešly do vlastnictví Fürstenbergů roku 1860 (Huť dostala název Karlo - Emilova). Bylo zrušeno tavení v dřevouhelných pecích a byly zavedeny vysoké pece koksové, byla vystavěna nová slévárna s modelárnou, mechanické dílny a další moderní provozy.

V roce 1880 byla huť prodána vídeňské Real Credit Bank, která založila k řízení všech hutních horních podniků Českou montánní společnost. Od té doby se začíná používat název Králodvorské železárny. Technický rozvoj pokračoval, závod byl elektrifikován, postaveny patnáctitunové Siemens-Martinovy pece, Thomasova ocelárna, dvě další vysoké pece, ale i závodní hotel a závodní nemocnice.

V roce 1905 byla dokončena válcovna na tenké plechy a zahájena výroba transformátorových a dynamových plechů, vystavena dnešní budova ředitelství, vodovod, další byty pro zaměstnance, atd. Byl také rozšířen prodej litinových odlitků vč. umělecké litiny.

Roku 1909 huť opět změnila majitele - stala se jím Pražská železářská společnost, která již vlastnila kromě jiného hutě a uhelné doly na Kladně a vápencové lomy v blízkém okolí. Ta také vybudovala po roce 1911 lanovku na dopravu železné rudy od dolů Krušná hora a Hrouda.

Po 2. světové válce Pražská železářská společnost zanikla a všechny její podniky, včetně Králodvorských železáren, byly zestátněny. Do organizační struktury Králodvorských železáren byl začleněn závod na výrobu galvanicky pokovené pásové oceli ve Velkém Šenově, nalézající se ve Šluknovském výběžku. V roce 1953 byla uvedena do provozu slévárna odstředivě litých trub, v roce 1963 byla zahájena výroba v nové slévárně tvarovek, v roce 1968 výroba plynule litých litinových profilů. V roce 1969 pak byla dána do provozu válcovna antikorozních ocelových pásů válcovaných za studena, v roce 1985 pak nová válcovna nízkouhlíkových ocelových pásů válcovaných za studena. Tradiční výrobní program - surové železo a plechy válcované za tepla - byl v 80. letech zastaven, postupně byl omezován i trubní program, až byl v roce 1994 také definitivně ukončen. Postupně byly demontovány i vysoké pece a trať na skládku strusky. Poslední odpich vysoké pece byl proveden 10. 3. 1987.

V letech 1989 až 1994 proběhla postupná přeměna státního podniku na akciovou společnost. Byl také dovršen proces vnitřní transformace na skupinu společností, Králodvorské železárny Válcovna za studena s.r.o., Králodvorské železárny Slévárna s.r.o., Králodvorské železárny ENERGO s.r.o., Králodvorské železárny MECHANIKA s.r.o., CONTIPROFILE s.r.o., Železárny Velký Šenov s.r.o. Do současnosti pak ještě přibyly Králodvorské železárny Služby s.r.o. a Kerval s.r.o. Kromě CONTIPROFILE s.r.o., která již má nového majitele, působí tyto společnosti dodnes.

Později došlo ke vzniku dalších samostatných společností: KD Foundry s.r.o. a Saint Gobain Slévárna s.r.o.


Fotogalerie starých časů

Vzducholoď Graf Zeppelin při cestě kolem světa roku 1929
Stavba pecí č. 1 a 2
Rudné zásobníky
Práce v huti
Výstavba nové pece č. 4
Hutní kombinát v různých obdobích
Tandemový plynový motor Škoda z roku 1913 pro pohon dmychadel
Odstaven z provozu byl roku 1985 a následně byl sešrotován
Doprava strusky a odpadů na haldu nad Berounem

A nyní současnost - únor 2007

Hlavní vrátnice a lávka přes trať
Zadní vrátnice od osady Karlova Huť
Plynojem na kychtový plyn
Areál huti od silnice Beroun - Tmaň
Válcovna za studena
Válcovna AK pasů
Bývalá stanice rudné lanovky od dolu Krušná hora
Areál huti u trati Beroun - Zdice
Saint Gobain - slévárna
Železniční vlečky
Pozůstatek úzkorozchodné trati na haldu.....
.....a můstku do areálu huté

Fotogalerie z prosince 2007

Provozovaná část železáren Plynojem na kychtový plyn, dnes sklady Zde stály vysoké pece č. 1 a 2
Koleje "normální" i "úzké", stále používané
Mašinkárna pro jednu "malou" lokomotivu BN 60 H, druhá stojí venku pod plachtou
Přísady do pece je nutno přesně odvažovat
Šrotiště a skládky materiálu
Mechanika Králův Dvůr s.r.o.
V halách sléváren KD Foundry s.r.o. .......
...... doprava surovin a přísad pro pece ......
...... provoz pecí (v době focení probíhala generální oprava) ......
...... licí pánve ......
...... odlévací haly ......
...... licí formy a kokily ......
...... vysoušecí a temperační pece ......
...... opracování forem pro lití válců
I tyto tabulky zde byly kdysi odlity
Potrubí stokrát jinak
Využívané objekty v železárnách
A s využívanou částí železáren se rozloučíme plastikou montérů
Chátrající a rozpadající se část železáren ......
...... budova příslušenství vysokých pecí č. 1 a 2 - viz též fotografie z dávných časů výše (foto 1, foto 2) ......
...... nové zásobníky surovin a příprava vsázky do vysokých pecí ......
...... velín přípravy vsázky ......
...... přesyp pásových dopravníků ......
...... zázemí personálu vysokopecního provozu

Fotogalerie z prosince 2009

Dušan Čapek ze Společnosti Barbora při rozhovoru s výrobním ředitelem ing. Jiřím Šimsou
kolejová doprava
šrotiště a příprava materiálu do pecí
slévárna v plném provozu
odpich pece
licí pánev
příprava nové vsázky do pece
další pec s nasypaným šrotem
licí hala
ovládání pece
čekají na přetavení
další slévárna je mimo provoz - snad se taky rozjede
v areálu železáren
zde stály vysoké pece

Fotogalerie z prosince 2010

nádraží Králův Dvůr
hlavní vrátnice
rudné zásobníky a příprava vsázky
příslušenství bývalých vysokých pecí číslo 1 a 2
plynojem na kychtový plyn
archiv
překládací rampa - přesyp do vagonů
železniční doprava v areálu
v areálu hutí - slévárna KD foundry s.r.o.
válcovna za studena KWW s.r.o.
válcovna AK pasů, KWW, část objektů využita pro jinou výrobu (pásové dopravníky, Kešner a.s.)
kontilití - UCB Contiprofile - výroba ukončena
objekty využívané firmou Rocktech s.r.o.
slévárna 2 - Saint Gobain s.r.o.
teplárna
pozůstatek koncové stanice lanovky z Krušné hory
zbytky úzkorozchodné trati na haldu a přesyp strusky do cementáren
kolonie Výšiny - ředitelský zámeček, závodní hotel, vily úředníků a dělnická kolonie
v Králově Dvoře, městě hutníků a cementářů

Fotogalerie z prosince 2013

archiv
zde bývala cihelna
plynojem na kychtový plyn
součást cihelny, dnes sídlo firmy Rocktech s.r.o.
v areálu huti
příprava vsázky do pecí
hutě od železniční trati
propustek pod tratí, kdysi náhon
Válcovna AK pasů
Válcovna za studena
teplárna
koncová stanice rudné lanovky
ředitelství, kanceláře, podnikový hotel, dělnická kolonie z doby PŽS
vrátnice
dělnické paneláky z 50. let

K železárnám patřila unikátní úzkorozchodná železnice pro odvážení odpadů a strusky na haldu nad berounským seřaďovacím nádražím. V provozu byla po celou dobu v parní trakci. Dodnes je po ní v terénu množství pozůstatků.

zde býval most přes silnici Králův Dvůr - Tmaň
za přemostěním
most nad vlečkou cementárny
v dalším úseku se zachovaly kolejnice
lom Břidla, pozůstatky násypek
první přesyp strusky pro cementárnu
nad lomem Břidla
druhý přesyp strusky pro cementárnu
poslední úsek stoupání
zde bývalo rozvětvené kolejiště pro vyklápění odpadů

Použité materiály: