Vápenka Biskup, Kvis, Kotrba

Firma byla založena jako obchodní společnost v roce 1895. Zpočátku těžila zejména saturační vápenec pro cukrovary. Později byla vystavěna malá komorová pec na pálení vápna, kterou pak doplnila druhá primitivní pec.. Zisky z prodeje saturačního vápence umožnily akumulovat postupně volné finanční prostředky a využít je ke stavbě 20ti komorové kruhové pece. Vedle ní postupně vyrostly další tovární budovy. Rozvoz výrobků usnadnila drážní vlečka.

Po první světové válce, jež ochromila činnost firmy, byla postavena modernější 22ti komorová pec a zavedeno strojní vrtání v lomech. Dále byla vybudována strojovna, drtírna štěrku a mlýnice vápna. Vzhledem k rozvoji automobilové dopravy se přešlo částečně i na expedici nákladními automobily a byla vybudována malá silnička z továrny do Řeporyjí.

V letech druhé světové války se jen těžko podařilo udržet výrobu vápna. V roce 1950 byla vápenka začleněna do národního podniku Pragocement. V roce 1959 byla provedena částečná rekonstrukce mlýnice a třídírny.

Provoz vápenky byl ukončen roku 1968, těžba v lomech probíhá neustále, vápenec je používán jako stavební kamenivo.


Vápenka na dobové reklamní fotografii

V době provozu vápenky

kruhová pec štola

V 80. letech zde byly ještě pozůstatky technologických zařízení - drtírna

Situace v roce 2005 (nafoceno v září a prosinci)

Pohled z lomové stěny
Pozůstatky budov
Dopravní štola 1
Prostor kruhové pece, trafostanice a dopravní štola 2
Pozůstatky technologických objektů
Drtírna
Přemostění železniční trati Praha Smíchov- Rudná u Prahy
Lom Požáry

Postupné chátrání (nafoceno v dubnu 2010)

Rozvaliny, už i bez komína (duben 2011)

zmar nejtěžší - rozvaliny, suť a odpadky

Podklady a použité materiály