Lomy Amerika - Mořina

Využití vápenců z Českého krasu se dá vydatovat pravděpodobně již do doby železné. Vápenec byl využíván jako struskotvorná přísada při hutnění chudých železných rud - potvrzují to nálezy starých, tzv. vlčích pecí nedaleko Chrustenic.

Od dob Jana Lucemburského a Karla IV. značně stoupala obliba českokrasových vápenců i v architektuře, nejprve jako stavební a dekorační materiál, později i na štuky a omítky. Nelze však ještě mluvit o těžbě, jednalo se spíše o nárazové olamování skalních výchozů a sbírání volných kamenů. Vápno se pálilo ve vápenných milířích, později v malých šachtových pecích.

Rozmach těžby nastal současně s rozvojem železářství. Objev a otvírka ohromných zásob železné rudy v oblasti Nučic a Chrustenic společně s rozvojem těžby uhlí na Kladensku daly podnět k výstavbě kladenských hutí s moderními vysokými pecemi Pražskou železářskou společností. Jako struskotvorná přísada byly využívány nejprve vápence z oblasti Tachlovic, později se těžba přenesla na Holý vrch a Mořinu. První kutací povolení pro oblast Mořiny dostal Gottfried Bächer 4. prosince 1890 a těžbu zahájil hned v roce 1891. 3. dubna 1889 prodal Bächer kutací povolení Pražské železářské společnosti, která lomy napojila na svou Kladensko-nučickou dráhu.Dobývalo se nejprve pomocí ručního vrtání a nakládání, od roku 1908 se začaly zavádět v lomech pneumatické mechanismy. Po roce 1930 byla zahájena výstavba moderní úpravny s drtiči a třídiči kameniva. Těžba probíhá na Mořině, na Holém vrchu, Tetíně a později i na Čeřince.

V období 2. větové války vzniklo několik projektů na otvírku nových ložisek a propojení důlní dráhy z Mořiny do lomů Hostim.

Po znárodnění v roce 1945 byly lomy začleněny do národního podniku Středočeské uhelné a železorudné doly Kladno. V letech 1964 - 1977 byly lomy zařazeny jako samostatný závod pod Rudné a nerudné doly Ejpovice, n. p. V roce 1965 byla zastavena těžba v oblasti Amerik a zvýšila se těžba v lomu na Čeřince. Po zrušení RND Ejpovice byly lomy začleněny do n. p Rudné doly Příbram. V té době se těžil vápenec pro stavební účely a byla zavedena doplňková výroba omítek a umělé dlažby. V roce 1993 byl závod privatizován. Získaly jej ČEZ a. s. Praha a začlenily jej do organizační struktury pod názvem Lomy Mořina a. s. V roce 1994 vstoupil do společnosti Lomy Mořina a. s. Českomoravský cement a. s. s 49 % akciovým podílem. Nová společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 25. 5. 1994 pod názvem Lomy Mořina s. s r. o. Vápenec je v současnosti využíván pro odsířování tepelných elektráren, pro výrobu cementu v cementárně Radotín, jako saturační činidlo pro cukrovary a nevhodná surovina je používána jako stavební kamenivo.

Mapa dobývacího prostoru Amerika PŽS ze 30. let

 

Vítají Vás Lomy Mořina - prosíme dodržujte
Takhle to vypadalo za těžby v různých obdobích
pohled na starý závod - 20- léta 20. století pohled na starý závod - 20. léta 20. století starý závod - "perón" - 20. léta 20. stolketí
vrtán Flottmannem signalizace před odstřelem střelmistr odstřel v Mexiku
  Velká Amerika Velká Amerika  
výstavba úpravny - 30. léta 20. století výstavba úpravny - 30. léta 20. století závod po rekonstrukci komise na závodě
lokomotiva před štolou na Velké Americe souprava vozů na Mexiku Mexiko lokomotiva Montania ve štole
objekt drtiče v lomu Mexiko objekt drtiče v lomu Mexiko objekt drtiče v lomu Mexiko objekt drtiče v lomu Mexiko - odtahový pás
  spojka mezi Velkou Amerikou a Mexikem spojka mezi Velkou Amerikou a Mexikem  
vrtná souprava Wagon drill vrtná souprava Salzgitter na tankovém podvozku vrtná souprava Salzgitter na tankovém podvozku

Ucelené fotoalbum z roku 1944
V katastrální obci Mořině... ... nedaleko hradu Karlštejnu ...
... jsou velkolomy Pražské železářské společnosti, zvané "Velká Mořina" ...
... kde se dobývá vápenec.
V lomech "Mořina" dobývá se vápenec sestřelováním šikmých vysokých stěn o průměrném úklonu 70´, výšce 20 až 85 m.
Každá jednotlivá stěna odstřeluje se v dané šíři postupně od svého hořeního okraje ke své patě.

Tímto postupným sestřelováním zachovává se plocha stěny neustále přiměřeně šikmou.

Ložiska vápenců náleží dvěma geol. formacím,
a sice formaci svrchního siluru a formaci spodního devonu.
Pro hutní potřebu dobývají se v celé mocnosti vápence:
Koněpruské --- Devon
Slivenecké --- Devon
Budňanské --- Silur
Částečně se dobývají:
Lochkovské (bez rohovců) --- Silur
Řeporyjské (mramory) --- Devon
Po odstřelu, očištění stěn jest sestřelená zásoba vápence nakládána do železných vozíků a pomocí dopravy lokomotivní,
lanovkové, odvážena z jednotlivých revírů, pater lomů k další své úpravě, t.j. drcení a třídění
Pro drcení a třídění vápence jsou postavena rozsáhlá, výkonná,
strojní zařízení, se zásobníky na 1000 t,
odpovídající potřebě a velikosti lomu,

která vyrábí všechny druhy drceného vápence.

Rozloha lomu, dokonalé jeho strojní zařízení ať těžení podzemního, povrchového, ať ostatního potřebného zařízení
pro provoz - kompresory, punpy, drtiče, třídiče, gumové transportní pásy pro odkrývky, vrátky všech druhů, budovy,
jakož i způsob přípravné práce, ražení překopů, jsou dokladem, že není v široké oblasti většího lomu podobného druhu.

A takhle to vypadá dnes

Malá Amerika Malá Amerika štola u Malé Ameriky
Pustý lom odkaliště, v pozadí úpravna Mexiko Mexiko
Velká Amerika Velká Amerika filmové kulisy na Velké Americe
Velká Amerika Velká Amerika Malá Amerika
Bývalý přístup do lomů Původní nákladiště
vjezdová vrata dopravní štoly 2. patra - ke starému nákladišti Kladensko-nučické dráhy zde bývalo železniční překladiště Kladensko-nučické dráhy

Lomy Mořina s.s r.o.

úpravna po rekonstrukci úpravna po rekonstrukci úpravna po rekonstrukci lokomotivy na trati Kladensko - nučické dráhy
dempry Belaz pro dopravu vápence z lomu Čeřinka do zpracovatelského závodu

Výstavba skladu trhavin v roce 1991

  výstavba nového skladu trhavin - rok 1991 vrátek pro obsluhu svážné ze 3. na 5. patro  

Ve skladu trhavin

  dokončený sklad trhavin dokončený sklad trhavin  

V podzemí lomu Mexiko

pozůstatky těžby - hunty ve štole na Mexiku, v současné době už vytažené vratné kolo lanovky pro dopravu vozíků zbytek náraziště svážné ze 3. na 5. patro

V systému 3. patra úseku Západ

architektura starých štol architektura starých štol ve štolách stále hrozí nebezpečí závalů
pozůstaek vrátku podzemní seřadiště odlučovač kondenzátu na vzduchovém potrubí v překopu na Velkou Horu
Úpadní chodba z "peronu" na dno "Mexika" - mezi 3. a 5. patrem
  vrátek pro obsluhu úpadní chodby  
pohled do úpadní chodby polozatopená pata úpadnice překop k lomu Mexiko pohled úpadnicí vzhůru
  čerpací stanice v odbočce úpadnice  
Lom Mexiko
lom Mexiko lom Mexiko lom Mexiko lom Mexiko
V systému 3. patra úseku Východ
v systému 3. patra v systému 3. patra v systému 3. patra v systému 3. patra
v systému 3. patra v systému 3. patra v systému 3. patra v systému 3. patra
  po šichtě "zadní světlo"  
3. patro v prostoru lomu Velká Amerika
3. patro v prostoru Velké Ameriky 3. patro v prostoru Velké Ameriky 3. patro v prostoru Velké Ameriky 3. patro v prostoru Velké Ameriky
v "okně" na Velké Americe   Velká Amerika Velká Amerika
Vrátek mezi 2. a 3. patrem na úseku Východ
vrátek vrátek vrátek
V systému 3. patra úseku Západ
před vstupen do chodeb 3. patra úseku Západ   předseda Společnosti Barbora Dušan Čapek u lokomotivy Gally hunty ve štole
mříž ve štolovém okně u výjezdu do závodu
v prostoru lomu Malá Amerika v prostoru lomu Malá Amerika v prostoru lomu Malá Amerika v prostoru lomu Malá Amerika
těžní stroj u šachty na Malé Americe těžní stroj u šachty na Malé Americe těžní stroj u šachty na Malé Americe těžní stroj u šachty na Malé Americe
těžní stroj u šachty na Malé Americe lanovnice nad šachtou   prostor horního náraziště u Malé Ameriky
výztuže systému Neubauer opravený portál na vidlici chodeb další vidlice chodeb
štola pozůstatek kolejí pod závalem odbočka u výjezdu do závodu
odbočka do "Hagenovy" štoly "Hagenova" štola
Torzo odlučovače vody na vzduchovém potrubí
torzo odlučovače vody na vzduchovém rozvodu
Popílkem zasypaný lom XII Průzkumná šachtice - pinka
elektrárenským popílkem zasypaný lom XII bývalá průzkumná šachtice
Pozůstatek úpadní štoly
pod stromem polozavalená úpadnice, vedle stožár  bývalého přívodu elektřiny polozasutá úpadní štola polozasutá úpadní štola
U úpadní štoly stála vrátkovna a technologické objekty
objekt vrátkovny objekt vrátkovny - jsou zachované patky těžního stroje technologické objekty technologické objekty
Lom Modlitebna
lom Modlitebna dopravní štola 2. patra v lomu Modlitebna
Dopravní štola 2. patra
dopravní štola 2. patra dopravní štola 2. patra dopravní štola 2. patra - prostor brzdového vrátku a zavalené svážné ke 3. patru vrchol antiklinály ve stěně štoly
Brzdový vrátek z 2. na 3. dopravní patro
pohled na brzdový vrátek pohled na brzdový vrátek pohled na brzdový vrátek
Liščí lom a dopravní štola 2. patra
Liščí lom v dopravní štole - směr k brzdovému vrátku
Lokomotivní remíza v dopravní štole 2. patra
lokomotivní remíza montážní jáma v remíze
z některých starých štol zůstaly jen propadlé portály
dobývací technika
v areálu závodu
úpravna vápence
železniční doprava
Pozor!
noční fotosérie pořízená při přípravě oslav 150 let KND
"na nárazišti po šichtě"
čekání na klec