Nové spojení - tunely Vítkov

Stavba ”Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo n. – Libeň, Vysočany, Holešovice“ (dále jen „Nové spojení“) je dopravní liniovou stavbou umístěnou v intravilánu hlavního města Prahy, sloužící potřebám dálkové, příměstské a městské osobní železniční dopravy. Stavba je navrhována pro dosažení základních cílů přestavby železničního uzlu Praha tj. pro osobní dopravu zkapacitnit přívodní železniční tratě do žst. Praha hl.n. ze směrů Praha Libeň, Praha Vysočany a Praha Holešovice, zapojit žst. Masarykovo n. do systému příměstské a městské železnice a následnou resp. současně probíhající modernizací západní části žst. Praha hl.n. završit přestavbu pražského železničního uzlu.

Z výše uvedených důvodů je tedy nutno mezi žst. Prahou hl.n a Masarykovým n. na jedné straně a odbočkou Balabenkou a žst. Praha – Libeň na druhé straně vybudovat nová traťová spojení v rychlostních parametrech 80 – 100 km/h. Obsahem stavby „Nového spojení“ jsou tři nové úseky dvojkolejných tratí Praha – Turnov (v úseku Praha hl.n. – Balabenka, společně pro směr Praha hl.n. - Holešovice), Praha hl.n.- Praha Libeň a Česká Třebová – Praha (v úseku Balabenka –Sluncová) a traťová spojka tratí Praha – Turnov, a Praha – Česká Třebová (v oblasti Balabenka – Sluncová). Navržené řešení stavby je i v souladu s koncepcí modernizace vybraných železničních tratí Českých drah, neboť „Nové spojení“ spojuje I., III. a IV. železniční koridor. Takto vybudované kapacitní železniční spojení umožní také začlenění železniční dopravy do systému integrované hromadné dopravy hlavní města Prahy a jejího okolí a vytváří předpoklady pro omezení individuální automobilové dopravy v centru města.

Na základě dokumentace E.I.A. z roku 1996 bylo rozhodnuto vést trati Praha Libeň – Praha hl.n. a Praha – Turnov v km v úseku mezi Trocnovskou ulicí a oblastí Sluncová horou Vítkovem dvěma dvojkolejnými tunely. Důvodem tohoto řešení je minimalizovat dopad železniční dopravy na obyvatelstvo a „urbanizovanou krajinu“. Oba dvojkolejné tunely budou ražené s hloubenými úseky v blízkosti portálů. Délka jižního tunelu, budovaného firmou Metrostav, je 1364 m, z toho 1251 m ražených. Délka severního tunelu, budovaného firmou Subterra, je 1317 m, z toho 1150 m ražených. Oba tunely jsou řešeny jako dvojkolejné, s plochou výrubu 108 m2. Severní a jižní tunel budou od sebe vzdáleny od 30 do 60 m. a pod Národním památníkem na Vítkově projdou v přibližné hloubce 40 m. Odvoz rubaniny ze stavby je řešen po železnici, na západním portále s překládáním pomocí dopravních pásů.

Internetové stránky stavby "Nové spojení"

Mapová dokumentace

ortofotomapa plán budoucích tratí
ortofotomapa se zákresem stavby výkres projektovaného stavu kolejiště

Fotografie ze stavby tunelu a přilehlých částí

rubrika bude doplňována v průběhu výstavby

Západní portál - nad Masarykovým nádražím u Vojenského muzea

stavba přemostění Hrabovské spojky
13.5.2005 - pilíř pásového mostu před stavbou 19.5.2005 - pohled na pilíř 18.5.2005 - stavba pásového mostu
odtěžování zářezu elektrifikace
18.5.2005 - odtěžování zářezu 19.5.2005 - elektrifikace stavby
pásový most
19.5.2005 - pohled na pásový most zdola 20.5.2005 - na pásovém mostě - směr k výsypu 20.5.2005 - na pásovém mostě - směr k portálu 23.5.2005 - nad pásovým mostem
budoucí estakáda k tunelům
23.5.2005 - budoucí estakáda 23.5.2005 - budoucí estakáda
násypky na odtěžovací pásy
8.6.2005 - pohled na násypky ze strany 8.6.2005 - pohled do násypek 8.6.2005 - celkový pohled na pásový most
nakladač Volvo L 120 E pro odvoz rubaniny vrty pro kotvení opěrných zdí
24.6.2005 - nakladač Volvo L 120 E pro odvoz rubaniny k násypkám pásových dopravníků 24.6.2005 - vrtná souprava pro kotvení opětných zdí 29.6.2005 - vrtná souprava
transport bagru Liebherr R 932 B strojníci a mechanici vychytávání závad
24.6.2005 - příjezd transportu do Husitské ulice 24.6.2005 - skalní bagr Liebherr R 932 B před Vojenským muzeem 27.6.2005 - spolek strojníků a mechaniků před bagrem 29.6.2005 - vychytávání drobných závad stroje
armování vrty pro kotvení opěrných stěn
22.7.2005 - armování stěny nad budoucím portálem 22.7.2005 - oprava vrtné soupravy 22.7.2005 - vrtání pokračuje
průzkumná štola vrtání pokračuje
10.11.2005 - průzkumná štola před nakladačem Volvo L 120 E 10.11.2005 - průzkumná štola 10.11.2005 - vrty pro pilotáž 10.11.2005 - vrty pro zajišťovací piloty, v popředí bagr Liebherr R 932 B
Transport stroje pro stříkání betonu Meyco Potenza
16.11.2005 - transport stroje pro stříkání betonu Meyco Potenza 16.11.2005 - transport stroje pro stříkání betonu Meyco Potenza 16.11.2005 - transport stroje pro stříkání betonu Meyco Potenza
16.11.2005 - transport stroje pro stříkání betonu Meyco Potenza 16.11.2005 - transport ukončen
Portál je již skoro připraven k ražbě
16.11.2005 - budoucí tunel s průzkumnou štolou
Transport vrtné soupravy Rocket Boomer L2C Atlas Copco
18.11.2005 - transport vrtné soupravy Rocket Boomer 18.11.2005 - transport vrtné soupravy Rocket Boomer 18.11.2005 - transport vrtné soupravy Rocket Boomer
18.11.2005 - transport vrtné soupravy  - pohled z kabiny 18.11.2005 - transport vrtné soupravy Rocket Boomer 18.11.2005 - transport ukončen
A pak se začal razit jižní tunel - pouze v délce 40 m
25.11.2005 - nakladač Volvo L 120 E před portálem 25.11.2005 - čelba tunelu 25.11.2005 - práce na výztuži 25.11.2005 - tunelbagr Liebherr R 932 B s impaktorem při práci
Průzkumná štola
25.11.2005 - pohled do průzkumné štoly
Ražba pokračuje
19.12.2005 - pohled z tunelu 19.12.2005 - ražba jádra sestupkovou metodou
A pak přišly mrazy - 20 stupňů Konec Hrabovské spojky
19.1.2006 - zateplení vodojemu před portálem 19.1.2006 - likvodace kolejí Hrabovské spojky Hlavní nádraží - Masarykovo nádraží 19.1.2006 - likvodace kolejí Hrabovské spojky Hlavní nádraží - Masarykovo nádraží
Po zimě se začalo i se severním tunelem
7. 3. 2006 - zahájení ražby 7. 3. 2006 - zahájení ražby
Armování hloubeného úseku tunelu
5. 10. 2006 - stavba armatury hloubeného úseku 5. 10. 2006 - stavba armatury hloubeného úseku 5. 10. 2006 - stavba armatury hloubeného úseku
Montáž formy pro definitivní betonáž
5. 10. 2006 - montážní práce 5. 10. 2006 - montážní práce 5. 10. 2006 - montážní práce 5. 10. 2006 - montážní práce
Plošina na stavbu armatury definitivní betonáže
6. 12. 2006 - plošina pro armování v portálu
Hotová betonážní forma připravená k zajetí do tunelu
6. 12. 2006 - připravena do akce

Východní portál severního tunelu

odtěžování zářezu před budoucím portálem
9.5.2005 - odtěžování před portálem 18.5.2005 - odtěžování před portálem
injektáž portálu
24.5.2005 - zajištění budoucího portálu mikropiloty 10.6.2005 - hotové zajištění vrchní části budoucího tunelu
a odtěžování zářezu pokračuje
7.6.2005 - odtěžování horniny před portálem 27.6.2005 - Liebherr R 954 B
osazování trafostanice u portálu
11.7.2005 - základ trafostanice 11.7.2005 - ...no, Svatá Barborka to tedy není.... 14.7.2005 - trafo je na místě
stále je potřeba odtěžit horninu v zářezu
20.7.2005 - odtěžování ochranné opěrné zdi 20.7.2005 - odtěžování ochranné opěrné zdi
zajištění portálu svorníky
1.8.2005 - vrtání otvorů pro svorníky vrtačkou Bocket Boomer L2C Atlas Copco 1.8.2005 - vrtání otvorů pro svorníky vrtačkou Bocket Boomer L2C Atlas Copco
5. 8. 2005 byla zahájena ražba severního tunelu osazením Barborky
5.8.5005 - svatá Barborka je na místě, můžeme razit
a pak začla ražba
5.8.2005 - zahájení ražby severního tunelu 5.8.2005 - zahájení ražby severního tunelu 5.8.2005 - zahájení ražby severního tunelu 5.8.2005 - zahájení ražby severního tunelu
5.8.2005 - první metr je vyražen 5.8.2005 - první metr je vyražen 5.8.2005 - stavba prvního oblouku Bretexu 5.8.2005 - stavba prvního oblouku Bretexu
vše bedlivě sledoval hlavní stavbyvedoucí Míra Chyba
5.8.2005 - odborný dohled hlavního stavbyvedoucího
Ze začátku se razila dělená kalota A potom se začalo razit i jádro
17.8.2005 - "kaplička" 17.8.2005 - dobírka kaloty 17.8.2005 - ražba jádra 17.8.2005 - ražba jádra
Portál Nájezd na kalotu
1.9.2005 - portál tunelu 16.9. 2005 - pohled z tunelu ven 16.9.2005 - nájezdní rampa z jádra na kalotu
Na čelbě
1.9.2005 - montážní plošina před čelbou - nabíjení vrtů 1.9.2005 - navrtaná čelba, nabíjení z plošiny 16.9.2005 - vrtná souprava na čelbě
Ražba jádra
10.11.2005 - pohled z kaloty do jádra 10.11.2005 - ohrabávání čelby jádra - Liebherr R 932 B 10.11.2005 - ohrabávání čelby jádra - Liebherr R 932 B
10.11.2005 - odtěžování na jádře 10.11.2005 - odtěžování na jádře 10.11.2005 - damper Volvo A 25 D 10.11.2005 - damper Volvo A 25 D
Po ražbě začala betonáž definitivního ostění
Nejprve byla provedena izolace tunelu proti průsaku vody
13. 4. 2007 - plošina pro osazování izolace 13. 4. 2007 - plastová izolace tunelu 13. 4. 2007 - pod hotovou izolaci zajíždí plošina pro stavbu armatury
Následovalo armování
13. 4. 2007 - usazování výklenku a armování před betonáží 13. 4. 2007 - usazování výklenku a armování před betonáží
Pak se betonovalo pomocí betonážní formy
13. 4. 2007 - betonážní forma 13. 4. 2007 - detail hydraulicky stavitelného pláště, podle kterého se betonuje
Hotový beton se během vytvrzování chránil před vnějšími vlivy a chladem pomocí temperačního vozu
13. 4. 2007 - tepelná izolace čerstvého betonu

Východní portál jižního tunelu

odtěžování zářezu před budoucím portálem
9.5.2005 - odtěžování před portálem 18.5.2005 - odtěžování před portálem
kotvení opěrné stěny
18.5.2005 - vrtné práce pro kotvení opěrných zdí
příprava na slavnost svaté Barbory
24.5.2005 - takhle upravené to už nikdy asi neuvidíme 24.5.2005 - portál budoucího tunelu
první metry tunelu
3.6.2005 - před portálem 7.6.2005 - práce postupují
technika v akci
skalní bagr Liebherr skalní bagr Liebherr dampery Volvo A 25 CTR
10.6.2005 - nakladač Volvo L 120 E, za ním bagr Liebherr R 934 7.6.2005 - manipulátor pro stříkání betonových směsí Meyco Potenza 27.6.2005 - dampery Volvo A 25 CTR před tunelem 27.6.2005 - dampery Volvo A 25 CTR před tunelem
Tunel
27.6.2005 - tunel z nadhledu

Transport formy pro betonáž definitivního ostění mezi východními portály - 29. 3. 2007

Forma v provozu po transportu
6. 4. 2007 - před východním portálem severního tunelu

Sklad trhavin u východního portálu

výstavba "muničáku"
10.6.2005 - zahájení výstavby 20.6.2005 - práce značně pokročily 20.6.2005 - uvnitř rozestavěného skladu trhavin
13.7.2005 - betonáž v muničáku 15.7.2005 - v muničáku 26.7.2005 - sklad trhavin těsně před dokončením

Stavba v noci

několik nočních fotek ze stavby
5.8.2005 - podvečerní nálada
5.8.2005 - noc na stavbě 5.8.2005 - noc na stavbě 5.8.2005 - noc na stavbě 5.8.2005 - noc na stavbě
5.8.2005 - noc na stavbě 5.8.2005 - noc na stavbě

Odvoz rubaniny

odvoz rubaniny železnicí i nákladními auty
22.6.2005 - rubanina je na meziskládku přivážena dampery rovnou z tunelu 22.6.2005 - z meziskládky je rubanina nakládána na vagóny 22.6.2005 - z meziskládky je rubanina nakládána na vagóny 22.6.2005 - část rubaniny je použita pro další stavební práce - vozí se do drtiče

Zázemí stavby u východního portálu

na nádvoří
20.6.2005 - před halou Metrostavu stojí namipulátor na stříkané betony Meyco Potenza 20.7.2005 - před halou Subterry stojí vrtná souprava Rocket Boomer L2C Atlas Copco
montážní hala
20.6.2005 - v hale Metrostavu pod jeřábem dempr Volvo 11.7.2005 - v hale Subterry při vybavování nábytkem - stůl ještě není usazen, ale už je na něm hrnek s kávou
ostatní zázemí stavby
21.6.2005 - montáž elektroinstalace v nové trafostanici 21.6.2005 - montáž elektroinstalace
Není nad dobrý řízek od Tiny
děkujeme Tině a Michalovi z SG Geotechnika za plná břicha :-)

Trocha podvečerní romantiky

západ slunce nad východním portálem
11.11.2005 11.11.2005 11.11.2005

Podklady a použité materiály: