DĚJINY DOLOVÁNÍ ŽELEZNÉ RUDY U ŽEŽIČEK NA PŘÍBRAMSKU

Cech svatého Florence a Žežický cech u Žežiček

Nad Žežičkami, jjz. od Příbrami, vyniká zalesněný hřeben s kótou 614,6, na kterém jsou v březohorských vrstvách vyvinuty žíly manganoželeznatých rud. Tyto žíly jsou hornicky prozkoumány hlavně z Florencovy štoly, jejíž ústí je položeno asi 115 m vsv. od kóty 586,8 západně od Zdaboře. Je tam známo 7 žil severojižního směru (h 1), které od západu k východu následují v tomto pořadí: Florencova žíla, její nadložní odžilek, žíla Vilém, václavský podložní odžilek, žíla sv. Václav, Jakub a Antonín. Všechny žíly upadají k východu a některé jsou provázeny přeměněnými diabasy. Nejvíce byla vysledována Florencova žíla. Je až 7 m mocná, ale rudní partie v ní jsou jen 60 - 90 cm mocné. Směrem na jih chudne, asi 47 m od šachty Alois vyhluchává. Limonit a psilomelan tvoří v její výplni hlízy, závalky nebo impregnace. Ostatní zmíněné žíly mají stejný charakter jako Florencova, jsou ale slabší a chudší. Proto kolem roku 1863 již nebyly vyřizovány a důlní provoz se soustřeďoval jen na Florencovu hlavní a nadložní žílu. Dolování se tam udrželo až do roku 1877. Na přelomu století měla terén zajištěn kutacími kruhy Pražská železářská společnost, hornické práce zde ale nepodnikala.

Železná ruda se u Žežic začala dobývat v roce 1642. Ve druhé polovině 18.století tamní cechy patřily několika podnikatelům. Do roku 1776 doloval u Žežiček a Brodu Colloredo-Mannsfeldův šichtmistrovský úřad v Obecnici. Jiné tamnější cechy patřily rožmitálské huti pražského arcibiskupství a městu Příbrami. Rožmitálský hutní úřad tam provozoval Florencův cech od roku 1804, roku 1816 měl propůjčenou Florencovu štolu a v letech 1846 - 1863 také doloval v Zadním Florencově cechu. Dolování ukončil v roce 1877. Vytěžené rudy se zpracovávaly v rožmitálské huti jv. od města v údolí Vlčavy. Tato huť měla v roce 1861 jednu vysokou pec, slévárnu a čtyři hamry na tyčové železo.

Ojedinělé nálezy galenitu ve Florencově žíle zavdaly podnět příbramskému báňskému ředitelství, že uzavřelo nájemní smlouvu s rožmitálskou hutí a roku 1862 začlo u Žežiček kutat ve Schwarzenbergově šachtě na Beránkách. Roku 1864 tam byla vystavěna šachetní budova a v ní instalován starý těžní a vodotěžný stroj z dolu Marie na Březových Horách. Koncem roku 1866 tato šachta dosáhla svislé hloubky 91,35 m. Tím mohla být připojena na Florencovu štolu, kterou příbramský závod musel podle smlouvy s rožmitálskou správou udržovat v přístupném stavu. Při hloubení šachty se narazilo na staré dobývky, kvůli kterým se musela šachta do hloubky 71,4 m vyzdít. Do roku 1870 byla prohloubena do 158,36 m na úroveň Dušnické dědičné štoly. Při této práci vadil silný přítok vody, která musela být čerpána na Florencovu štolu, tj. do výšky 54,05 m. Tím se příliš zvětšovaly výdaje a proto koncem února 1870 bylo od dalšího hloubení Schwarzenbergovy šachty upuštěno. Z této šachty se začal razit překop ke Zdabořské šachtě, kterým se mělo dosáhnout připojení na Dušnickou dědičnou štolu. Ale na podzim toho roku vichřice poškodila šachetní budovu, strojovnu a kotelnu. Proto se příbramský závod rozhodl šachtu pouze udržovat a v roce 1881 ji definitivně opustil, aniž se docílilo závažnějších výsledků. Později už nebyly žádné průzkumné práce podniknuty.

Florencův cech je situován západně od Žežiček na hřbetu mezi kótou 568,8 a osadou Beránky. Ve světlých kambrických drobách, jejichž vrstvy směřují podle h 15 - 16 a upadají 10 - 50o k sz, je vyvinuto několik žil limonitu s obsahem psilomelanu, které jsou provázeny diabasy.

Florencův cech byl v letech 1806 - 1811 obložen dvěma dolovými měrami a roku 1808 právem dědičné štoly. Patří mu žíly Florencova hlavní a nadložní, Aloisova a Vilém. Tyto žíly byly otevřeny hlavně z Florencovy dědičné štoly a ze šachet Florenc, Vilém, Jakub, Marie, Ondřej a Alois, které dosahují jen na úroveň Florencovy štoly. Florencova štola probíhá částečně v drobách, částečně po hlavní a podložní žíle. Je 925 m dlouhá. Od ústí k jejímu prvnímu světlíku je 69,7 m, od tohoto světlíku ke druhému 59,6 m. Od ústí až sem je celá ve výdřevě. Vodní strouha před ústím štoly je 33 m dlouhá.

Podle mapy z roku 1825 je Florencova šachta hluboká 42,5 m a šachta Vilém 34,4 m, šachta Marie 43,4 m, šachta Vilém 34,5 m, šachta Jakub 32,9 m a šachta Ondřej 54,3 m. Šachty Vilém, Václav a Jakub byly zavaleny. Jihovýchodní překop z Florencovy nadložní žíly přes jámu Vilém na žílu Václav a Jakub je 94,5 m dlouhý. Václavská žíla v něm byla překřížena v 62 m a odtud vysledovaná 11,9 m na sever a 47,3 na jih. Žíla Jakub, překřížená v čelbě překopu, je vyřízená 20,2 m na jih a 132,1 m na sever. Ve vzdálenosti 41,2 m na jih od křižovatky s tímto překopem, tj. 13,7 m za jakubskou šachtou, je z chodby po jakubské žíle veden k vjv 12,1 m dlouhý překop na žílu Antonín. Z čelby tohoto překopu je Antonínova žíla vysledovaná 3 m na sv a 19,8 m na jz. Jižně od Florencovy šachty štola pokračuje po tzv. Florencově nadložním odžilku. Ten je 0,3 - 7,6 m mocný, upadá 60 - 70o k východu a obsahuje bohaté psilomelanové a limonitové lebníky. Tento odžilek je vysledován štolou 63,4 m až na zsz - vjv poruchu, které příkře upadá na jih. Pak štola vede 15 m po nadložním boku rozsedliny, přičemž byla odkryta Florencova žíla o mocnosti 1,3 m. Od tohoto místa na jih do vzdálenosti 46 m měla Florencova žíla 0,6 - 0,9 m mocnou limonitovou výplň. Roku 1849 byla ve štolové chodbě vysledovaná 340 m na jih od zmíněné poruchy. Úsek štoly od této poruchy k šachtě Marii je 58,6 m dlouhý, odtud na křižovatku s překopem k Ondřejově šachtě je 129,4 m od této křižovatky na jih k další poruše, která byla sledována k váchodu po nadložním boku 173,9 m. U šachty Ondřej je rozražen z chodby po Florencově žíle k jihovýchodu další překop. Je 76,3 m dlouhý a byl v něm překřížen Florencův nadložní odžilek, domnělá žíla Vilém, pak jedna nepojmenovaná žíla a domnělá žíla Václav ve vzdálenosti 3,6 m, 20,2 m, 36,2 m a 57 m od Ondřejovy šachty.

Florencova žíla byla překřížena z Ondřejovy šachty také překopem, raženým na mezipatru v hloubce 26 m. Tam byla 8 m mocná a odtud se vyřizovala na jih asi 9,5 m. Jižně od tohoto západního překopu byly učiněny přípravy na dobývání a na provedení budoucího spojení hloubením z mezipatra na štolový obzor. Dovrchní dobývky tam pokročily do výšky 16 m a začalo se také rubat v nově založených výstupcích. Za účelem zlevnění těžby, zlepšení větrání v jižní části revíru a k právnímu udržení druhé Florencovy dolové míry byla prohloubena Aloisova šachta do 56 m na úroveň Florencovy štoly.

Sledování žíly Vilém na obzoru Florencovy štoly postoupilo od východního překopu z Ondřejovy šachty na jih o 26 m a na sever o 12 m. Mimo to byl vylomen před severní čelbou komín do výšky 8 m a z něho pak byly ve výstupcích dobývány 0,9 - 1,3 m mocné limonity. Na mezipatru se postoupilo ve sledování této žíly od překopu z Ondřejovy šachty na sever o 10 m v 1,3 m mocném limonitu. Dobývky na této žíle místy sahají až do výšky 40 m. Tam narubané rudy se těží Ondřejovou šachtou. Žentour na této jámě je zařízen na koňský pohon a obsluhují jej dva narážeči a odbíhač, jenž zároveň vysypává rudu. V osmihodinové směně se vytěžilo Ondřejovou šachtou z úrovně Florencovy štoly na den 30 beček (4,87 m3) rudy (1 bečka = 0,16 m3).

Florencova hlavní a nadložní žíla a také žíla Vilém jsou nejvydatnější. Dávaly bohaté lehce tavitelné rudy s trochou manganu, které ve směsi s cheznovickými hematity a s hlinitými limonity od Vranovic dávaly výbornou litinu a prutové železo. Z těchto žil se vytěžilo v letech 1838 až 1848 46 833 koleček rudy. V přepočtu: ze žíly Vilém se vytěžilo 3478 t rudy, ze žíly Florenc 14 267 t rudy, dohromady 17 745 t.

Kromě cechu sv.Florence doloval rožmitálský hutní úřad ještě v sousedním Žežickém cechu se stejnojmennou štolou, který je položen na východním svahu hřbetu. Tento cech měly rožmitálské hutě pronajatý od příbramské obce na dobu 20 let, a to o od 1.září 1828 do konce srpna 1848 za roční nájemné 100 zl konv. měny. Cech byl zajištěn třemi náleznými jámami, 22 malými dolovými měrami, z nichž rožmitálský hutní úřad měl propůjčeno 16 měr a štolu. V letech 1819 - 1848 se dolovalo na tamnějších 4 žilách - Vilém, Václav, Jakub a Antonín. Narubaná ruda se těžila na den jakubskou a václavskou šachtou a důlní vody byly zdvíhány na žežickou štolu a jí na den. Roku 1849 se tato štola zavalila. Protože přítok vod zdražoval těžební náklady, bylo dobývání rud zastaveno a z Florencovy štoly byl ražen k východu 167,7 m dlouhý překop, který tento cech podfáral o 21,2 m hlouběji a tím jej zbavil přítoku vod. mimo to byla vyzmáhána 32,3 m hluboká těžní šachta Jakub. Ze zmíněného překopu se pak vyřizovaly okolní žíly. Žíla Vilém v délce 10 m. Žíla Václav byla na jih od křižovatky s překopem prozkoumána 48 m a na sever 8,5 m. Jakubská žíla byla na sever a na jih od překopu vysledována asi 129 m. Byla 0,6 - 1,0 m mocná a v podloží byla doprovázena diabasem. Žíla Antonín byla na zkoušku prozkoumána 23 m na jih. Žíly Václav a Jakub byly tehdy nad žežickou štolou již vydobyté, pod její úrovní byly netknuté. Před čelbami tyto žíly zjalověly a proto byly opuštěny.

V desetiletí 1838 - 1848 se pracovalo na žežickém cechu na těchto dílech: Žíla Václav byla v úrovni Florencovy štoly vysledována na jíh od jihovýchodního 79 m dlouhého překopu z Ondřejovy šachty v délce 91 m. Byla 1,3 - 1,6 m mocná a obsahovala vydatné limonity. Pak byl v této směrné chodbě vylomen komín do výšky 16 m a z něho byla václavská žíla dobývána. Severní chodba po této žíle byla prodloužena o 10 m v 0,6 m mocných limonitech. K usnadnění větrání a těžby byl v mezipatru ve výšce 26 m nad Florencovou štolou ražen k východu překop na václavskou žílu. Tento překop je od Ondřejovy šachty 35 m dlouhý. Václavská žíla v něm byla překřížena mocnosti 1,6 - 1,9 m a byla z něho prozkoumána 8 m na jih a 6 m na sever.

Za dobu provozu dolu se zde vytěžilo 25 082 t rudy.

Tabulka 1. Celková těžba z jednotlivých žil (v kolečkách rudy)

Rok

Žíla Vilém

Žíla Florenc

Žíla Václav

1838

177

2038

355

1839

825

8772

1651

1840

560

6578

1120

1841

865

3745

1729

1842

1184

2237

2367

1843

1278

838

2556

1844

824

2008

1648

1845

1113

3047

2227

1846

808

3575

1616

1847

802

2480

1603

1848

744

2335

1789