DĚJINY DOLOVÁNÍ GRAFITU VE VELKÉM TRESNÉM

Grafit ve Velkém Tresném byl objeven roku 1854 a od té doby byl s menšími přestávkami těžen a zpracováván až do konce roku 1967, kdy byla těžba ukončena. Značný rozmach v těžbě grafitu nastal v 80.letech 19.století. V roce 1907 byly odkryty dvě grafitové sloje, hlavní a podložní.

Ložiska byla otevřena Starou jámou, ze které bylo v hloubce 12 m rozfáráno 1.patro a dále pak štolou dlouhou 150 m, raženou od jihu. Na ložisku se vystřídalo několik majitelů a nájemců. Největšího rozkvětu dosáhl důl pod vedením majitelů Veypustkových. Surovina se těžila sezónně, hlavně v zimě a plavila se v létě. Kapacita dolu byla 30 t suroviny za dvě směny, úpravna za stejnou dobu zpracovala 12 t. Těžena byla převážně oxidační pásma ložisek, kde pásma grafitu dosahovala vyšších kvalit. Těžba se v období let 1913 - 1925 pohybovala v rozmezí 1500 - 3000 tun grafitu ročně a na závodě pracovalo 35 - 60 zaměstnanců. Příčina těchto výkyvů byla problematika odbytu grafitu.

V důsledku hospodářské krize zde byla těžba a úprava grafitu v roce 1930 zastavena a strojní zařízení částečně rozprodáno. V roce 1939 koupil závod Dr. K.Engliš, který těžbu i úpravu obnovil. Po skončení 2.světové války, po znárodnění dolu byl provoz přechodně zastaven. K obnovení těžby došlo až v roce 1947, negativně se ale projevilo neodborné vedení závodu, hlavně úpravny. Závod byl nejprve ve vlastnictví n.p. Tuhové doly Netolice do roku 1953, dále do roku 1958 jej vlastnily Moravské tuhové a rudné doly n.p. Šumperk, potom byl začleněn pod n.p. Rudné doly Jeseník.

V roce 1954 byly v úpravně zavedeny splavy a vedle grafitových rafinád byl jako vedlejší produkt vyráběn pyritický koncentrát pro výrobu kyseliny sírové.

N.p. Moravské tuhové a rudné doly Šumperk provedl rozsáhlý vrtný průzkum v jižním pokračování ložiska na základě geofyzikálního měření. Hlavní průzkumné práce probíhaly v letech 1955 - 1956 a v rámci geologicko-průzkumných prací bylo ložisko otevřeno šachtou Nová jáma do hloubky 3.patra (82 m). V roce 1964 bylo prozkoumáno na 3.patře Nové jámy ložisko Jih a zadní Mládkovo ložisko. V roce 1966 byla zahájena ražba úpadnice pro průzkum jižní části ložiska pod 3. a 4.patrem.