DĚJINY DOLOVÁNÍ ŽELEZNÉ RUDY U SEDLIC NA PŘÍBRAMSKU

Vranovický cech u Sedlice je položen mezi Sedlicí a hájovnou Pourkou, asi 150 m jz. od kóty 614,1. Zde je patrné ústí štoly. Od štoly lze sledovat v severním směru řadu propadlin v délce asi 450 m.

Podle Fesselova posudku je vranovický cech založený na třech limonitových žilách, které jsou vyvinuty v bohutínsko-sádeckých drobách, směřujících podle h 7 - 8 a upadajících 40 - 45o k severovýchodu. Tyto limonitová žíly probíhají podle h 1 - 2, mají strmý, skoro sviský úklon a v nadloží nebo podloží jsou provázeny diabasem. Zpravidla jsou 0,5 - 1,3 m mocné, ale nad štolovým obzorem směrem k povrchu sílí na 2,2 - 2,5 m. Dolovalo se tam již před rokem 1838, ale tehdy byly propůjčeny jen 2 nálezné a 2 malé dolové míry. Toho roku již nebyl cech v provozu. Jeho štola byla až k prvnímu světlíku zavalená a žíly nad její úrovní byly vydobyty.

Roku 1840 tento cech znovu otevřela rožmitálská hutní správa. Získala tam další 3 dolové míry Alois, Josef a Boží Požehnání a k podsednutí zmíněných limonitových žil nechala razit h 1 dědičnou štolu. Tato štola byla 626 m dlouhá a od ústí na vzdálenost 369,7 m byla vyzděna eliptickou kamennou klenbou. Také její 55,6 m dlouhá vodní stoka byla vyzděna. Výtok vody ze štoly činil 0,3 m3/min. Tato štola měla 3 světlíky. První, 8 m hluboký, je ve vzdálenosti 210 m od ústí, druhý, 20 m hluboký, je ve vzdálenosti 400 m a třetí, 24 m hluboký, je ve vzdálenosti 521 m. 89 m za 3.světlíkem byla odkryta v roce 1847 první limonitová žíla, zvaná Černá, o mocnosti 1,0 - 1,6 m. Má severní směr a příkře upadá v východu. Obsahovala tmavohnědý manganový limonit. Byla vysledována v délce 50,5 m na jih a ze 3.světlíku byla vydobyta až na povrch. V jejím nadloží o 12 m dál byla štolovou chodbou raženou ve směru h 2 zastižena druhá, Červená, žíla. Žíla má směr h 1, upadá příkře k východu a je 0,5 - 1,2 m mocná. Je vyplněna celistvým světle hnědým limonitem. Aby se prozkoumala v celé mocnosti, razila se chodba ještě dalších 8 m. Pak byla tato žíla směrně sledována 60,5 m na jih. Pro přípravu k dobývání v ní byl vyražen komín. Ze severní 36,4 m dlouhé sledné byla provedena prorážka do 4.světlíku, který sloužil jako těžná šachta. Tato šachta je vyhloubena do 33,3 m. Od ní je rozražen k severozápadu 48,5 m dlouhý překop k podfárání řady obvalů situovaných západně odtud. V tomto překopu byla překřížena třetí žíla hlinitého limonitu 0,6 m mocná. Má severovýchodní směr a téměř svislý úklon. O dalších 26,2 m k severozápadu je odkryta čtvrtá žíla, obsahující 0,5 m mocné limonity. Směřuje a upadá stejné jako předcházející žíla. 3.žíla byla směrně prozkoumána 24 m na sever a byla odtud provedena prorážka do 39,4 m hluboké těžné a větrací šachty. Také k prozkoumání drzhé, východně situované řady obvalů byl ve směru h 6 ražen překop v délce 61,6 m. V jeho 49,5 m byl odkryt diabas a v něm po výlomu dalších 11 m překřížena 10 - 16 cm mocná limonitová žilka.

Limonity z vranovického cechu jsou manganaté a hlinité. Výborně podporovaly směsný poměr se žežickými křemitými limonity a s cheznovickými hematity.

Těžba byla ukončena v roce 1848.

Tabulka 1. Celková těžba na lokalitě Sedlice (v kolečkách rudy)

Rok

Těžba

1838

63

1839

407

1840

857

1841

1241

1842

2130

1843

2035

1844

1956

1845

1936

1846

1588

1847

741

1848

1841