DĚJINY DOLOVÁNÍ GRAFITU V KOLODĚJÍCH NAD LUŽNICÍ

Historické záznamy o hornické činnosti v okolí Kolodějí n. Luž. jsou velmi řídké. Je pravděpodobné, že v závislosti na poměrně horší jakosti grafitu proti ostatním jihočeským ložiskům zde v minulosti nebyla prováděna pravidelná dlouhodobá těžba. Nejstarší záznamy asi z počátku 19. století se zmiňují o výskytech grafitu a jeho drobném dobývání na Kraví hoře. Stopy po starých kutacích pracích a po povrchovém vyhledávání je možno nalézt v oklí kóty 496, kde silně grafitické ruly vycházejí až na den, můžeme rovněž časově začadit na počátek 19. století. Kolem roku 1840 byla na ložisku vyražena řada krátkých štolek, z nichž byly dobývány bohaté partie grafitových rul. Tyto štolky byly raženy převážně severním a západním směrem. další práce, které je možno časově velmi dobře zařadit, jsou z období 1910 - 1912. V této době prováděl na ložisku mělké sondážní práce pomocí vrtů Jakub Janschik. Průzkumné práce převážně již hornického charakteru prováděl v letech 1920 - 1921 M. Drábek. V tomto období byla opět vyražena řada štol, ve kterých byla prováděna drobná těžba. V daleko větší míře bylo ložisko rozfáráno v letech 1940 - 1942, kdy byla vyražena štola Božena a kutací šachta. Avšak ani tyto práce nevedly k systematické těžbě.

Podrobný povrchový a podzemní průzkum ložiska, spojený s jeho detailním rozfáráním, byl prováděn od roku 1946, takže již v roce 1950 se mohlo začít s pravidelnou těžbou grafitové suroviny. Těžba na ložisku byla ukončena v roce 1957.